Now showing items 1-18 of 18

 • Financování projektu z ESF pro vybranou firmu 

  Němečková, Martina
  V dnešní, zvláště těžké celosvětové ekonomické krizi je pro firmy velice důležité mít dostatečné množství finančních prostředků. Proto se tato bakalářská práce zabývá jedním z možných způsobů jejich získání a to prostřednictvím ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Šoba, Jozef
  Diplomová práce se zabývá posouzením způsobů financování investičního záměru společnosti se zaměřením na možnost financování projektu z fondů Evropské Unie. V teoretické části jsou diskutovány formy financování ze zdrojů ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Mikeš, Jan
  Cílem této práce je porozumět přípravě projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem je vytvoření projektu, který bude schopný ucházet se o finanční podporu z EU. Konkrétně se jedná o projekt ...
 • Finanční posouzení stavebního projektu z pohledu investora 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je přiblížit možnosti financování investičního výstavbového projektu z pohledu menšího veřejného investora – obce. V rámci této práce budou zhodnoceny a posouzeny možnosti finančního zajištění realizovaného ...
 • Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru 

  Martiniová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru a zároveň ...
 • Fondy Evropské unie a podpora drobného podnikání 

  Novotný, Václav
  Práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Evropských fondů, zorientovat se mezi jednotlivými operačními programy a vybrat mezi nimi nejvhodnější, pokud takový existuje, pro daný typ investičního projektu, kterým ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Maršounová, Eva
  Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností ...
 • Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem bakalářské práce je vytvořit všeobecný přehled o fungování strukturální politiky EU v České Republice a o čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu žadatele. V úvodu práce je objasněn ...
 • Možnosti financování projektů společnosti Moravec-pekárny s.r.o. z fondů EU 

  Kyjovská, Denisa
  Diplomová práce se zabývá problémem, jak získat finanční prostředky Evropské unie pro společnost Moravec – pekárny s.r.o., a jak správně sestavit projekt žádosti o dotaci. Na základě zjištěných možností obsahuje návrh ...
 • Podpora rozvoje lidských zdrojů v malých a středních českých podnicích prostřednictvím strukturálních fondů 

  Bumbálková, Veronika
  Cílem této práce je analýza možností využití strukturálních fondů pro rozvoj českých malých a středních podniků se zaměřením na oblast podpory rozvoje lidských zdrojů. Teoretická část práce je zaměřena na strukturu fondů ...
 • Posouzení finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí 

  Feichtinger, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí. V teoretické části práce jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební ...
 • Příprava projektu financovaného z fondů Evropské unie 

  Kynická, Hana
  Záměrem této bakalářské práce je přispět k porozumění problematiky přípravy projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem této práce je vytvoření projektu, který bude schopný získat finanční ...
 • Příprava projektu financovaného ze zdrojů EU 

  Findoráková, Eva
  Bakalářská práce pojednává o přípravě projektu financovaného z fondů Evropské unie. Obsahuje vypracovaný návrh optimální podoby projektu financovaného ze strukturálních fondů EU, s ohledem na povahu a strukturu požadovaných ...
 • Příprava projektu pro financování pomocí Strukturálních fondů EU 

  Bartálová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá Strukturálními fondy Evropské unie a možností získání dotace na daný projekt. Cílem práce je vytvoření projektu, který bude schopný získat finanční prostředky z Evropské unie, konkrétně se ...
 • Příprava projektu pro financování pomocí strukturálních fondů EU 

  Hošková, Klára
  Tato Bakalářská práce se zabývá využitím dotací ze strukturálních fondů Evropské unie pro určitý projekt. Jsou zde rozebrány postupy při podání žádosti a přidělení dotace, vytvoření projektu s cílem získat finanční prostředky ...
 • Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty 

  Chytka, Miroslav
  Cílem diplomové práce na téma „Regionální a strukturální politika EU – ekonomické a právní aspekty“ je popis všech důležitých aspektů regionální politiky EU a představení této politiky v rámci zcela konkrétního dotačního projektu.
 • Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci 

  Kučera, Patrik
  Tato bakalářská práce s názvem Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci je zaměřena na možnosti, kterými lze vybraná investice financovat. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická ...