Now showing items 1-18 of 18

 • Aspekty světla v sakrální architektuře 

  Šťasta, Jiří (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  Light is an element that is symbolically present in any religion for its life-giving and revealing function. The paper focuses on the use of light in the Christian milieu and in both historical and contemporary Christian ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj, demonstrující možnosti sonifikace světla 

  Rezek, Václav
  Cílem práce je návrh a konstrukce experimentálního hudebního nástroje SuperDu-perRainbowThing, jehož experimentálnost spočívá v sonifikaci barevného spektra. Hlavní hardwarová část nástroje je tvořena mikrokontrolerem ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Otáhal, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o osvětlování pozemních komunikací a veřejných cest. Je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny základní pojmy světelné techniky a principy měření spolu s hygienickými limity pro ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostorů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na základní pojmy světelné techniky, metodiku měření a odpovídající ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou a legislativou veřejného osvětlení. Dále s tímto tématem úzce související charakteristiky popisující osvětlení a hygienické limity ve srovnání s normami ČSN EN. Práce se soustřeďuje ...
 • Měření kvality osvětlení na operačních sálech 

  Rovná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality osvětlení na operačních sálech. Operační osvětlení jsou velmi náročná z hlediska požadavků na kvalitu jednotlivých parametrů, proto je důležité tyto parametry přesně specifikovat ...
 • Modelování procesu vidění 

  Faruga, Michal
  Diplomová práce se zabývá lidským zrakem a zrakovým orgánem, jak z pohledu anatomického, tak z pohledu fyziologického. Jsou v ní mimo jiné popsány optické procesy probíhající v oku a jejich dopad na proces vidění. Práce ...
 • Návrh osvětlení autodílny 

  Borůvka, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...
 • Návrh osvětlení střední školy 

  Borůvka, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...
 • Návrh planárního optického vlnovodu 

  Dvořák, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy planárních optických vlnovodů, možnostmi výroby a návrhem planárního optického vlnovodu. Návrh vlnovodu bude simulován pomocí softwaru FDTD Solutions a také Ansoft HFSS. ...
 • Numerické modelování speciálního zdroje světla s LED 

  Nepor, František
  Tato práce je zaměřena na numerické modelování speciálního světelného zdroje z LED. Jedná se především o rozbor problému modelování světelných úloh, o teoretický návrh zdroje a jeho následné ověření měřením. Cílem je ...
 • Optovláknový zdroj laserového záření 

  Fučík, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá parametry a vlastnostmi elektromagnetické vlny, jejím šířením v prostředí a poté v optických vláknech, stejně tak optickými vlákny samotnými. Je zde popsán princip laserových zdrojů a ...
 • Osvětlování rostlin pomocí technologie LED 

  Pospíšil, Tomáš
  Cílem práce je stručně charakterizovat fyziologii rostlin a jejich potřeby vedoucí k úspěšnému vývoji a růstu, dále pak představit charakteristické požadavky na osvětlení rostlin a shrnout, v čem se liší požadavky na ...
 • Řízení světelných zdrojů s LED 

  Břoušek, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro ovládání a regulaci LED. V dokumentu jsou shrnuty základní informace o světle, jeho vznik a spektrum. V této práci jsou diskutovány vlivy světla na člověka. Jsou zde také rozebírány ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Hýl, Michal
  Osmipodlažní objekt studentského bydlení s důrazem na atraktivní společné prostory
 • Vliv ionizace vzduchu na šíření laserového svazku 

  Fučík, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá šířením světla, respektive elektromagnetické vlny v ionizovaném prostředí a vlivem koncentrace iontů na změnu permitivity materiálu a rychlosti šíření vlny v tomto prostředí. Je zde popsána ...
 • Zdroj světla řízený mikropočítačem 

  Koláriková, Lucie
  Světelná technika patří mezi jednu z nejrychleji se rozvíjejících technologií. Pomocí řízení světelných zdrojů počítačem lze dosahovat efektů, které mají využití v nejrůznějších odvětvích, ať už z hlediska estetického, ...
 • Zrakové vnímání řidiče v dopravním provozu 

  Vorálková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je posouzení a shrnutí vnímání řidiče v dopravním provozu z hlediska psychologie a jeho ovlivňování různými aspekty a z toho vyplývající dopady při řízení vozidla. Dále se jedná hlavně o popis zrakové ...