Now showing items 1-20 of 33

 • Design hobby svářečky. 

  Mahdal, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout invenčním způsobem design malé hobby svářečky. Návrh by měl posílit vztah člověk - stroj. Forma by měla odpovídající funkci a rovněž charakteru zařízení používaném nejen na profesionální úrovni.
 • Lokalizace vad svarů jeřábů 

  Zíka, Luboš
  Diplomová práce řeší problematiku kontroly vad svarů jeřábu. Cílem je rozbor nedestruktivních metod, sledování výskytu vad a jejich charakteru a návrh postupu opravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V ...
 • Mikrostrukturní optická vlákna s dutým jádrem 

  Hlavatý, Václav
  Cílem práce bylo studium, návrh a ověření metod pro spojování mikrostrukturních a standardních jedno nebo více vidových vláken. Hlavní část práce byla zaměřena na metody svařování těchto optických vláken. Při vytváření ...
 • Návrh technologického postupu pro svařování tlakové nádoby 

  Reich, Martin
  Práce předkládá návrh vhodné technologie pro svařování tlakové nádoby odlučovače plynné fáze LPG. Jsou navrženy tři rozdílné metody svařování tělesa odlučovače a posouzena ekonomika výroby uvedeného odlučovače pro danou ...
 • Nedestruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Černický, Martin
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojírenství předkládá rešerši současných metod nedestruktivní kontroly svaru. Na základě literární studie problematiky nedestruktivních metod kontroly svarových spojů ...
 • Nové aspekty svařování metodou MIG/MAG 

  Týn, Zbyněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na nejnovější metody svařování technologií MIG/MAG. Jako například metoda Cold Metal Transfer nebo CMT Advanced. Tyto nové techniky se používají hlavně na svařování tenkých plechů. Začleňují ...
 • Orbitální svařování montážních svarů na JE metodou TIG 

  Lukášek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá možností využití orbitálního svařování metodou TIG na montážní svary v JE Dukovany. V úvodní části se věnuje problematice svařitelnosti, především uhlíkových ocelí. Dále se práce zaměřuje na ...
 • Pokles meze pevnosti při svařování hliníkových slitin AW 6060 

  Sklenář, Martin
  Cílem bakalářské práce je kvalifikovat postup svařování dle normy ČSN EN ISO 15614-2. Na úvod práce je představena firma s jejíž spolupráci bakalářská práce vznikla. Poté následuje zhodnocení problematiky ohledně hliníku. ...
 • Porovnání ručního a orbitálního svařování metodou TIG 

  Dušek, Vojtěch
  DUŠEK VOJTĚCH: Porovnání ručního a orbitálního svařování metodou TIG Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia se zabývá porovnáním ručního a orbitálního svařování metodou TIG. Popisuje výhody i nevýhody ručního a ...
 • Porovnání vlastností tupých svarů svařených laserem a plazmou pro austenitickou a feritickou korozivzdornou ocel 

  Zajíc, Jiří
  Práce je zaměřena na vyhodnocení a porovnání svarů, vytvořených technologiemi svařování laserem a plazmou. Pro porovnání byly použity austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 a feritická korozivzdorná ocel X6Cr17. Tyto ...
 • Posouzení ekonomiky konvenčního svařování MAG a technologie ESAB-SAT 

  Lžičař, David
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T005 předkládá analýzu porovnání metody konvenčního svařování MAG a technologie svařování ESAB SAT^TM. ESAB SAT^TM je nová inovovaná metoda svařování vycházející z ...
 • Problematika svařování součásti "komora lisu" 

  Čermák, Petr
  Petr Čermák: Problematika svařování součásti "komora lisu" Cílem této bakalářské práce je výroba komponentu "komora lisu" stroje určeného v potravinářském průmyslu pro pekárenské odvětví a dále výběr vhodné metody obloukového ...
 • Studium vlivu procesních parametrů na vlastnosti heterogenního svaru feritické korozivzdorné oceli s uhlíkovou ocelí při laserovém svařování s rozmítáním svazku 

  Hála, Kamil
  Diplomová práce předkládá výzkum vlivu procesních parametrů na vlastnosti heterogenního spoje při laserovém svařování s rozmítáním svazku. Nejprve je pomocí literární studie vytvořen přehled o využití technologie laserového ...
 • Svařování austenitických ocelí 

  Šmarda, Vladimír
  Práce se zabývá svařováním austenitických ocelí používaných při potrubním vedení kapalin v JE Dukovany a vhodnou technologií svařování pro prováděné spoje. V úvodní části práce je provedeno rozdělení korozivzdorných ocelí. ...
 • Svařování hlubokotažných ocelí s ochrannou vrstvou pomocí oscilujícího laserového svazku 

  Holub, Kamil
  Práce se zabývá výzkumem vlivu procesních parametrů svařování laserem s rozmítáním svazku na vlastnosti svarového spoje pozinkované hlubokotažné oceli. V první části je vytvořen přehled o technologii laserového svařování, ...
 • Svařování korozivzdorných ocelí v potravinářském průmyslu 

  Staněk, Vít
  Práce, vytvořená v rámci bakalářského studia, se zabývá technologií svařování potravinářských nádob, konkrétně CTK. Jsou zde uvedeny některé technologie s jejich výhodami, nevýhodami a specifikacemi při svařování nerezových ...
 • Svařování martenzitické korozivzdorné oceli pomocí hybridní technologie Laser - TIG 

  Novotný, Jan
  Teoretická část práce obsahuje přehled technologie svařování laserem a možnosti kombinace s obloukovými technologiemi pro dosažení požadovaných vlastností svaru. Dále je proveden popis mechanických a metalografických zkoušek ...
 • Svařování objímky z C-Mn oceli 

  Boček, Martin
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá rozborem a řešením problému praskání svarových spojů na objímce stabilizační tyče osobního automobilu. Materiálem objímky ...
 • Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem 

  Berka, Roman
  Práce vypracovaná v rámci magisterského studia předkládá návrh svařování plechů. Na základě literární studie problematiky svařování laserem byly navrhnuty optimální svařovací parametry. Materiál použitý k svařování - ocel ...
 • Svařování palivových filtrů 

  Průža, Štěpán
  PRŮŽA Štěpán: Svařování palivových filtrů. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M2307 - 02 Strojírenská technologie předkládá návrh řešení snížení zmetkovitosti ve výrobě - mechanizované svařování palivových ...