Now showing items 1-7 of 7

 • Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety 

  Žák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou synchronního motoru s permanentními magnety. Je zde proveden návrh motoru za pomoci analytických a empirických vztahů. Hlavní důraz je kladen na popis magnetického obvodu motoru. Následně je ...
 • Moderní struktury řízení servosystémů se střídavými pohony 

  Hrnčárek, Martin
  Diplomová práce pojednává o moderních řídicích algoritmech asynchronního a synchronního motoru s permanentními magnety. Zaměřuje se na algoritmy vektorového řízení, přímého řízení momentu a zpětnovazební linearizace (vstup ...
 • Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety 

  Veselý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými ...
 • Návrh chlazení elektrických strojů pro výrobní stroje a systémy 

  Vaněrková, Tereza
  Cílem této práce je návrh vodního chlazení malého synchronního motoru s výkonem do 10kW. Tepelné ztráty motoru byly vypočítány analyticky. Následně byly v Ansysu vytvořeny tepelné modely motoru pro výchozí vodní chlazení ...
 • Řízení laboratorního modelu synchronních os 

  Koubík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího programu pro synchronní model os a přestavbou tohoto modelu. První hlavní částí je popis modelu synchronních os. Tedy popis motorů a ostatních prvků modelu. Dále jsou potom probrány ...
 • Řízení synchronních pohonů 

  Mrtvý, Bohuslav
  Dokument popisuje servomechanizmus od firmy B&R a jeho řídicí algoritmy včetně vektorového řízení. V této diplomové práci je také uveden matematický model synchronního motoru, návrh řízení soustavy dvou spojených motorů a ...
 • Simulační modely elektrických pohonů vozidel 

  Bílý, Lukáš
  Práce se zabývá vytvorením elektrického pohonu se stejnosmerným motorem. Model elektrického pohonu je složen z modelu motoru, tranzistorového pulzního menice a záteže, které jsou vzájemne spojeny a doplneny o regulaci ...