Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. 

    Mikula, Jakub
    Predložená bakalárska práca sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia únavových trhlín v obecnom rovinnom telese. Pre odhad smeru šírenia únavovej trhliny a zber dát bolo vytvorené užívateľské makro v programovacom jazyku ...