Now showing items 1-16 of 16

 • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

  Pelz, Zdeněk
  Tato práce řeší problematiku lokalizace řečníka v prostoru pomocí mikrofonního pole. Cílem této práce je nastudovat algoritmy pro lokalizaci řečníka v prostoru a experimenty s těmito algoritmy. Problém určování TDOA jsem ...
 • Bezdrátový lokalizační modul s nízko-příkonovým firmware na bázi RTOS 

  Lipka, Radim
  Práce se zabývá návrhem a implementací bezdrátového lokalizačního modulu, který využívá technologii UWB v kombinaci s nízko-příkonovým firmware na bázi vestavěného RTOS systému. Lokalizace modulu probíhá za pomocí algoritmu ...
 • Bezeztrátové kódování řeči z mikrofonního pole 

  Myška, David
  Tato bakalářská práce se zabývá bezeztrátovým kódování řečových signálů z mikrofonních polích. Uvádí popis metod použitých v referenčním kodeku FLAC a jejich obměny pro zvýšení komprese pro signály z mikrofonních polí. ...
 • Detekce dronu v prostoru 

  Rydlo, Štěpán
  Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního systému za použití softwarově definovaného rádia. Cílem práce je vytvořit vlastní lokalizační systém, který bude nezávislý na již existujících systémech. Pro vytvoření lokalizačního ...
 • Lokalizace akustických zdrojů metodou TDOA 

  Bernkopf, Jan
  Práce se zabývá teoretickým a praktickým řešením akustické lokalizace metodou TDOA. Rozvádí návrh schémat pro vysílač a přijímač. Dále uvádí způsob komunikace mezi procesorem, který vyhodnocuje přijatý signál, a počítačem, ...
 • Lokalizace objektů v reálném čase 

  Rydlo, Štěpán
  Tato práce se zaobírá zpracování radiového signálu a určení polohy přijímače na počítačích s využitím sofrwarově definovaného radia. Cílem této práce je provést paralelizaci programu tak, aby zpracování informací probíhalo ...
 • Lokalizace pohyblivých akustických zdrojů 

  Bezdíček, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na lokalizaci statických (zadání semestrálního projektu) a pohyblivých akustických zdrojů (zadání diplomové práce) pomocí mikrofonních polí. Nejdříve se zabývá obecnou problematikou lokalizace. ...
 • Metody lokalizace polohy zdroje impulzního širokospektrého signálu 

  Machala, Petr
  Tématem této bakalářské práce je studium problematiky lokalizace částečných výbojů (ČV) a s tím související jejich záznam, zpracování a interpretace v časové a kmitočtové oblasti. Výskyt ČV ve většině případů poukazuje na ...
 • Měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových sítích 

  Zikmund, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde popsány jednotlivé metody, porovnány jejich výhody a nevýhody a možnosti použití v reálném světě. ...
 • Mikrofonová pole pro prostorovou separaci akustických signálů 

  Grobelný, Petr
  Cílem této práce bylo prozkoumání metody lokalizace zdrojů akustického signálu a jejich následná separace pomocí algoritmů tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole. Posléze byly vybrány dvě geometrie mikrofonních ...
 • Možnosti měření hluku na obráběcích strojích a určení jejich zdroje 

  Malušek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro určování zdroje zvuku. Dále jsou zde rozebrány typy mikrofonů, které lze k tomuto účelu využívat. Nejprve jsou podrobně popsány mikrofony a jejich vlastnosti, následně principy ...
 • Návrh systému pro lokalizaci zdroje zvuku 

  Havelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi lokalizace zdroje zvuku. Na začátku jsou obecně zmíněna možná hardwarová i softwarová řešení, z nichž jsou vybrané dvě použitelné metody a vhodné komponenty testovacího zařízení. ...
 • Návrh systému pro precizní lokalizační služby 

  Krippel, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať bezdrôtovú lokalizáciu v interiéri. Analyzované sú niektoré technológie bezdrôtovej lokalizácie ako Time of Arrival alebo Time Difference of Arrival. V práci je taktiež popísaný ...
 • Robotický nákupní košík 

  Kuřátko, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování pohybu robota tak, aby následoval zadaného člověka. Práce se zpočátku věnuje senzoru Microsoft Kinect, který je pouţit pro snímání okolních objektů. Dále jsou ...
 • Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov 

  Povolný, Ondřej
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou lokalizace osob či objektů pomocí IoT technologií ZigBee a LoRa™. Jsou zde probrány možnosti metod lokalizace, parametry užívaných technologií a seznámení se s ...
 • Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov 

  Povolný, Ondřej
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou lokalizace osob či objektů pomocí IoT technologií ZigBee a LoRa™. Jsou zde probrány možnosti metod lokalizace, parametry užívaných technologií a seznámení se s ...