Now showing items 1-12 of 12

 • Adjustable Multiphase Sinusoidal Oscillator with Fractional–Order Elements 

  Dvořák, Jan; Kubánek, David; Koton, Jaroslav; Jeřábek, Jan; Smékal, David (IEEE, 2019-10-30)
  This paper presents a fractional–order multiphase oscillator with adjustable FO (Frequency of Oscillation). The oscillator utilizes the following components: CCTA (Current Conveyor Transconductance Amplifier), OTA (Operational ...
 • Analýza, vlastnosti a aplikace komerčně dostupných proudových násobiček 

  Miksl, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou, ověřením parametrů, kontrolním měřením a následným návrhem několika aplikací s komerčně dostupnými proudovými násobičkami. Konkrétně se jedná o prvky EL2082 a EL4083. Kontrolní analýzy ...
 • Basic Measurement of Dynamic Properties of Amplifier with Bipolar Transistor 

  Repčík, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this article is to analyze the theoretical basis of amplifier with bipolar transistors measurement. In particular, this contribution focuses on a convenient way of setting the operating point of an amplifier ...
 • Inteligentní zásuvka pro výčet elektrických parametrů a ovládání připojeného zařízení 

  Musil, Libor
  Práce se zabývá návrhem inteligentní elektrické zásuvky. Na začátku práce jsou popsány vlastnosti distribuční sítě v České republice a způsoby měření těchto vlastností. Dále je blíže popsán vybraný integrovaný obvod, který ...
 • Měření nelineárních vlastností reproduktorů 

  Friml, Vilém
  Práce řeší výpočet závislosti THD na frekvenci signálu a výpočet přítomnosti zkreslení Rub & buzz pomocí programového prostředí MATLAB. Obsahem je generování vhodných signálů, přehrávání a akvizice dat pomocí zvukové karty ...
 • Návrh a vývoj programovatelného notch filtru pro audiotechniku 

  Dohnal, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou měření harmonického zkreslení v audiotechnice s využitím notch a tracking notch filtrů. První kapitola popisuje harmonické zkreslení a způsoby jeho měření. Druhá kapitola ...
 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Proudy ve středních vodičích napájecích sítí a jejich důsledky 

  Valkoun, Petr
  Tato práce se zabývá vznikem harmonických proudů, jejich rozdělením do souměrných složek a jejich vlivem na střední vodič napájecích sítí. Analyzuje zvýšení tepelného namáhání napájecích vedení a deformace napájecího napětí ...
 • Provoz distribučních sítí s odporovými svářečkami 

  Zelený, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu provozu dvou základních typů odporových svářeček na vybrané parametry kvality elektrické energie v předávacím místě elektrické sítě. Hodnocenými parametry kvality jsou celkové ...
 • Pseudo-diferenční kmitočtové filtry pracující v proudovém režimu 

  Velič, Ladislav
  Táto bakalárska práca sa venuje pseudo-diferenčným kmitočtovým filtrom druhého rádu pracujúcim v prúdovom režime. Práca sa venuje popisom rôznych typov kmitočtovým filtrov a ich charakteristikami. V práci sú tiež popísane ...
 • Simulace a realizace vybrané varianty koncového nf. zesilovače 

  Svadbík, Pavel
  Tato práce se zabývá simulací a analýzou nízkofrekvenčních koncových zesilovačů různých koncepcí a tříd. V teoretických poznatcích jsou uvedeny základní nezbytné znalosti elektrotechnických pojmů a principů nutných k ...
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...