Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace pro generování PLC programů pomocí TIA Openness 

  Janeček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace umožňující generování PLC a HMI programů pomocí TIA Openness. Aplikace je naprogramována tak, aby byla separována logika od grafiky, což je výhodné při případné obměně ...
 • Automatické generování PLC programu pomocí TIA Portal Openness 

  Janeček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým generováním PLC programu s vizualizací pro model "Kuličky" pomoci TIA Portal Openness. Pro tento účel byla napsána desktopová aplikace TIAOpennessGenerator" v programovacím ...
 • Digitální regulátor pro ohřev lisu dřevotřísky na bázi Simatic S7-1500, TIA Portal V12 

  Lesák, Michal
  Předložená bakalářská práce se věnuje návrhu Digitální regulátor pro ohřev lisu pro lisování dřevotřísky. Skládá se ze dvou částí, z teoretické části a z části praktické. V teoretické části práce jsou na základě poznatků ...
 • Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro odporové navařování 

  Šuba, Marek
  Předmětem této diplomové práce je simulace a digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro navařování elementů jako například čepů na plechové díly. Základem práce je rešerše problematiky spjaté s průmyslovými ...
 • Elektroprojekt a řízení montážní linky 

  Tuka, Marián
  Obsahom tejto diplomovej práce je popis poloautomatickej montáţnej linky, popis návrhu a realizácie elektroprojektu vrátane rozvádzača a ovládacieho panelu spolu s popisom návrhu a realizácie riadiaceho systému vrátane ...
 • HMI aplikace v prostředí Android komunikující pomocí OPC UA 

  Hurník, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací připojení laboratorního modelu Vrtačka, vytvořením vzorové úlohy pro tento model a následně vytvoření HMI aplikace pro android. Teoretická část popisuje komunikační standart OPC ...
 • Inovace laboratorních modelů "Parkoviště" 

  Pindel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními modely parkoviště, používanými ve výuce studentů kurzu BPGA, jejich inovací, realizací univerzálního připojení na kterékoliv PLC SIMATIC S7-1500 v laboratoři a naprogramováním ...
 • Model čističky odpadních vod řízený pomocí PLC 

  Kopáč, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem čističky odpadních vod, která bude řízena pomocí PLC. V teoretické části jsou popsány druhy odpadních vod a stokových soustav, které jsou důležité při návrhu čističky. V práci jsou ...
 • Návrh digitálního dvojčete CNC obráběcího stroje 

  Staněk, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu digitálních dvojčat obráběcích strojů a aplikací navržených postupů na případové studii – digitálním dvojčeti obráběcího stroje MCV 754 Quick. Úvodní část diplomové práce ...
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Sodovač" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Dvorský, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace autonomní buňky pro tvorbu sody do zkušebního zařízení – testbed – pro Průmysl 4.0. Nejprve je v této práci předestřen obecný přístup k problematice řešení realizace autonomní ...
 • Návrh, simulace a realizace funkčních modulů testbedu Průmysl 4.0 

  Podrabský, Tomáš
  V této práci se zabývám projektem automatizovaného robotického barmana, který má za úkol vzorově ukázat realizované pojmy jako virtuální zprovoznění, digitální továrna či průmysl 4.0. V práci řeším dvě části (buňky) pro ...
 • Příkladové projekty zobrazování na operátorských panelech 

  Urbánek, Matouš
  V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA ...
 • Řídicí systém autoklávovacího procesu 

  Macej, Maroš
  V práci sa pojednáva o vytvorení riadiaceho systému pri úspore energie použitím recyklovania vodnej pary v autoklávovajúcom procese tvorby pórobetónových tvárnic. Práca popisuje celý postup výroby pórobetónu. Riadiaci ...
 • Řízení kolaborativního robota pomocí PLC 

  Novotný, Jiří
  Tato bakalářské práce se zabývá řízením kolaborativního robota pomocí PLC. K realizaci této práce je využíván kolaborativní robot YuMi firmy ABB a PLC firmy Siemens nejnovější řady S7-1500. Seznámíme se s jednotlivými ...
 • Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200 

  Kroupa, Jiří
  Tato bakalářská práce byla vytvořena jako podpora pro výuku předmětu Programovatelné automaty na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Cílem práce je seznámit ...
 • Simulace výrobní linky 

  Kutík, Jakub
  Cílem této diplomové práce je vytvoření vlastní aplikace pro simulaci výrobních linek. V první části práce jsou vysvětleny hlavní důvody, výhody a současné trendy v oblasti virtuálního zprovoznění a je popsáno několik ...
 • Simulátory laboratorních modelů kuličky a kmeny v prostředí Control Web 

  Chalupa, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření programů schopných simulovat a vizualizovat dění na laboratorních modelech třídičky kmenů a dávkování kuliček, na kterých probíhá výuka programovatelných automatů. V první části ...
 • Virtuální zprovoznění výrobního systému 

  Bražina, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá virtuálním zprovozněním výrobního systému nacházejícího se v laboratořích Ústavu výrobních strojů, systému a robotiky VUT v Brně. V teoretické části práce je popsána problematika virtuálního ...
 • Zvýšení efektivity linky na zpracování kaučuku 

  Štoudek, Marcel
  Cílem diplomové práce je analýza problému výrobních linek na zpracování kaučuku a jejich možné eliminaci. Dalším krokem je bod, který bude věnován návrhu možného vylepšení linky pro zvýšení efektivity, bude popsán software, ...