Now showing items 1-20 of 39

 • Automatizace procesu svařování HSS v prostředí JE 

  Charvátová, Eliška
  Bakalářská práce srovnává ruční a mechanizovaný způsob svařování při výrobě heterogenního svarového spoje. Vzorky byly svařeny z austenitických a feriticko-perlitických základních materiálů za použití stejného typu ...
 • Certifikace firmy dle ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834 

  Kazdera, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia je zaměřen na certifikaci firmy SW-MOTECH s.r.o. v oblasti svařování ocelových konstrukcí pro kolejová vozidla. Dle norem ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834. První část práce je ...
 • Komora pro elektronové svařování 

  Červinka, Petr
  Předložená práce se zabývá problematikou návrhu pracovní komory elektronové svářečky. Tato vakuová komora krychlového tvaru o objemu cca 100 litrů bude využita v ÚPT AV ČR v.v.i. při budování experimentální svářečky s ...
 • Kvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111 

  Krejza, Jan
  Diplomová práce se zabývá kvalifikací postupu svařování hliníkové slitiny EN AW-5083 H111. Tato hliníková slitina byla použita pro výrobu Venturiho trubice. Proto byla vypracována literární rešerše zabývající se vlastnostmi ...
 • Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření 

  Mášová, Pavla
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá různými možnostmi svařování, kterými lze regulovat množství vneseného tepla do svaru. Pro experimentální ověření je zvolen ...
 • Návrh snížení počtu svarů u rámových dveří kolejových vozidel z Al slitin 

  Šplíchal, Jan
  Diplomová práce předkládá možné návrhy snížení počtu svarů u rámových dveří kolejových vozidel svařovaných z profilů z hliníkové slitiny EN AW 6060, která je tepelně zpracována dle stavu T66. Profily jsou svařovány metodou ...
 • Návrh technologického postupu pro svařování tlakové nádoby 

  Reich, Martin
  Práce předkládá návrh vhodné technologie pro svařování tlakové nádoby odlučovače plynné fáze LPG. Jsou navrženy tři rozdílné metody svařování tělesa odlučovače a posouzena ekonomika výroby uvedeného odlučovače pro danou ...
 • Nekonveční metody svařování tvářených slitin hořčíku 

  Klimčáková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení možností svařování tvářených slitin hořčíku konvenčními i nekonvenčními metodami. Byly k dispozici tvářené slitiny hořčíku AZ31, AZ61, ZE10 a ZE41, které byly svařeny metodami ...
 • Oprava TS trubek parogenerátoru ručním svařováním 

  Zeman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá opravou teplosměnných trubek parogenerátoru Jaderné elektrárny Dukovany. Vady v materiálu kolektoru parogenerátoru byly takového rozsahu, že bylo nutné přistoupit k ruční opravě pracovníky uvnitř ...
 • Orbitální svařování montážních svarů na JE metodou TIG 

  Lukášek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá možností využití orbitálního svařování metodou TIG na montážní svary v JE Dukovany. V úvodní části se věnuje problematice svařitelnosti, především uhlíkových ocelí. Dále se práce zaměřuje na ...
 • Orbitální svařování v podmínkách jaderné elektrárny Temelín 

  Toman, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného systému pro Orbitální svařování impulsního potrubí v Jaderné elektrárně Temelín. Cílem práce je popis současné metody ručního svařování metodou TIG, popis dostupné technologie ...
 • Pokles meze pevnosti při svařování hliníkových slitin AW 6060 

  Sklenář, Martin
  Cílem bakalářské práce je kvalifikovat postup svařování dle normy ČSN EN ISO 15614-2. Na úvod práce je představena firma s jejíž spolupráci bakalářská práce vznikla. Poté následuje zhodnocení problematiky ohledně hliníku. ...
 • Porovnání ručního a orbitálního svařování metodou TIG 

  Dušek, Vojtěch
  DUŠEK VOJTĚCH: Porovnání ručního a orbitálního svařování metodou TIG Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia se zabývá porovnáním ručního a orbitálního svařování metodou TIG. Popisuje výhody i nevýhody ručního a ...
 • Porovnání svařování TIG a svařování plazmou 

  Hotárek, Jan
  Práce předkládá porovnání dvou srovnatelných svařovacích metod, a to svařování plazmou a svařování metodou TIG. Princip fungování obou svařovacích metod byl popsán v teoretické části. Pro experimentální část byl zvolen ...
 • Porovnání TOO metod svařování TIG, MAG a CMT 

  Šoulák, Petr
  V bakalářské práci bylo za úkol porovnat velikost TOO pro metody TIG, MAG a CMT. Svařované materiály byly nízkouhlíková ocel a austenitická korozivzdorná ocel. Vzorky o velikosti 250x50 mm a tloušťce 2 mm byly svařeny tupým ...
 • Porozita při svařování hliníkových slitin 

  Hájková, Alena
  Tato práce se zabývá problematikou vzniku porozity u hliníkových slitin a metodami jejich oprav ve firmě IFE. Teoretická část se zaměřuje na současný stav porozity a způsoby, kterými lze póry opravovat. Použitými technologiemi ...
 • Predpříprava a svařování tlakových hliníkových potrubí 

  Kocák, Tibor
  Práca tvorí analýzu problematiky technológie výroby tlakových potrubí z hliníkových zliatin. Základom je literárna štúdia technológie TIG, hliníkových tepelne vytvrditeľných a nevytvrditeľných materiálov. Materiál príruby ...
 • Problematika svařování součásti "komora lisu" 

  Čermák, Petr
  Petr Čermák: Problematika svařování součásti "komora lisu" Cílem této bakalářské práce je výroba komponentu "komora lisu" stroje určeného v potravinářském průmyslu pro pekárenské odvětví a dále výběr vhodné metody obloukového ...
 • Renovace nástrojových ocelí pro tváření za studena 

  Hrabina, Martin
  Diplomová práce “Renovace nástrojových ocelí pro tváření za studena“ vystihuje soudobou problematiku vytváření otěruvzdorných návaru nástrojových ocelí. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První část práce se ...
 • Ruční versus orbitální TIG svařování potrubí 

  Hofbauer, Jan
  Práce se zabývá porovnáním různých možností svařování nerezových potrubí, a to ruční a orbitální verze metody GTAW a GMAW. Nejdříve jsou tyto varianty teoreticky popsány, následuje charakteristika materiálů použitých ke ...