Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza a návrh procesu údržby strojů 

  Shylin, Ivan
  Bakalářská práce popisuje požadavky pro systém strojní údržby ve výrobním podniku. Analytická část popisuje výchozí situaci v podniku, vliv interně nastavených směrnic a metrik a dopady nárazového nárůstu strojního parku. ...
 • Implementace štíhlé výroby ve výrobním provozu 

  Peterka, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je praktická implementace prvků štíhlé výroby dle metodologie LEAN ve strojírenské společnosti zabývající se kusovou výrobou za účelem redukce plýtvání a zvýšení efektivity výroby. Na začátku ...
 • Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Látalová, Jana
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. Práce vychází ze současného stavu ve společnosti, přičemž je pozornost zaměřena na klíčové oblasti, ...
 • Prediktivní diagnostika a údržba robotů Stäubli 

  Lojková, Pavlína
  Bakalářská práce pojednává o prediktivní diagnostice a údržbě robotů Stäubli ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jsou popsány doposud sledované parametry a k tomu účelu navrženy další vhodné. Je realizován návrh ...
 • Prediktivní systém údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky 

  Semotam, Petr
  Diplomová práce řeší problematiku systému prediktivní a preventivní diagnostické údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky. Studuje a zkoumá její vlivy napříč základními procesy systému údržby a charakterizuje ...
 • Proaktivní systém údržby strojů 

  Semotam, Petr
  Tato práce řeší problematiku proaktivního systému údržby se zaměřením na obráběcí stroje. Jsou zde popsány nejčastější poruchy a nejrozšířenější diagnostické metody obráběcích zařízení. V práci je popsán postup analýzy ...
 • Proaktivní systém údržby strojů ve strojírenské praxi 

  Morcinková, Lenka
  Tato bakalářská práce pojednává o technické diagnostice a na ni navazující údržbě obráběcích strojů. První část práce řeší tuto problematiku v teoretické rovině a v praktické části se poté zaměřuje na konkrétní aplikaci ...
 • Studie efektivnosti využití vybraného stroje v provozu 

  Khachatryan, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání efektivnosti využití vybraného stroje ve společnosti HARTMANN – RICO a návrhy na její zvýšení pomocí metod štíhlé výroby. V úvodní části je charakterizován popis podnikání ...
 • Životní cyklus stroje 

  Mikulka, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na určení stavu životního cyklu výrobního stroje. Práce je rozdělena do několika kapitol. Nejprve je v úvodu definován životní cyklus stroje, z čeho se skládá a jsou zde uvedeny použité slovní ...