Now showing items 1-20 of 27

 • Adungované soustavy diferenciálních rovnic 

  Kmenta, Karel
  Tento projekt se zabývá řešením diferenciálních rovnic. Cílem je nalézt vhodný algoritmus  transformující diferenciální rovnice vyšších řádů s časově proměnnými koeficienty na ekvivalentní soustavy diferenciálních rovnic ...
 • Automatické řízení výpočtu 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení numerických výpočtů. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic a paralelním, sériovým a sériově-paralelním numerickým integrátorem. Praktickým cílem práce ...
 • Automatické řízení výpočtu ve specializovaném výpočetním systému 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení výpočtů ve specializovaném systému. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady a s numerickými integrátory. Praktickým cílem této ...
 • Autonomní metoda řešení elektrických obvodů 

  Minárik, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metodikou popisu lineárnych elektrických obvodov pomocou diferenciálnych rovníc a autonómnej metódy. Porovnáva bežné numerické metódy s metódou Taylorovho radu implementovanú v systéme TKSL. ...
 • Efektivní výpočty vícenásobných integrálů 

  Iša, Radek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem systému pro výpočet vícenásobných integrálů pro různé diferenční výrazy prostorové proměnné. V dnešní době je výpočet integrálů jedním z důležitých problémů inženýrství. Čtenář je nejdříve ...
 • Elektronická representace řešení odrazů na vedení 

  Yousifová, Hanen
  Bylo by těžké si představit svět bez komunikačních systémů. Za účelem optimalizace řízených komunikačních systémů, je třeba určit signálové ztráty v systému, protože všechny systémy mají takové ztráty. Pro stanovení těchto ...
 • Hardwarová realizace numerického integrátoru s metodou vyššího řádu 

  Matečný, František
  Práca popisuje numerickú integráciu a riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc pomocou metódy Taylorovej rady v rôznych typoch integrátorov. Ďalej je popísaná aritmetika pevnej a pohyblivej rádovej čiarky. Následne sú ...
 • Modelování elektrických obvodů s využitím diferenciálního počtu 

  Minárik, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelování lineárních elektrických obvodů prostřednictvím soustav diferenciálních a algebraických rovnic. Popisuje možnosti jejich numerického řešení, diskutuje potřebu algebraických ...
 • Modelování elektrických obvodů ve specializovaném paralelním systému 

  Janko, Roman
  V práci je uveden přehled metod pro numerické řešení diferenciálních rovnic. Dále možnosti jejich paralelizace, tedy rozdělení výpočetních operací na více mikroprocesorů, s důrazem kladeným na použití metody Taylorovy řady. ...
 • Modelování letadla - kinematika a dynamika pohybu letadla 

  Kutal, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá modelováním letu letadla. V první části práce jsou rozebrány základní pojmy týkající se modelování spojitých systémů, principů teorie řízení, lineárních systémů, zpětnovazebních soustav a základních ...
 • Numerické integrátory v regulaci 

  Novák, Adam
  Táto práca sa zaoberá témou paralelného numerického riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc so zameraním na riadenie dynamických systémov pracujúcich so vstavaným modelom riadenia v reálnom čase. Práca sa na začiatku ...
 • Numerický dělící integrátor SSI 

  Suntcov, Roman
  Práce se zabývá numerickou integrací a operací dělení v hardware. Čtenář je seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí několika různých metod, z nichž lze zmínit například Taylorovu řadu. Dále je probrána ...
 • Obecné metody řešení elektrických obvodů 

  Szöllös, Alexandr
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou popisu lineárních elektrických obvodů pomocí diferenciálních rovnic a metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Pro řešení diferenciálních rovnic je použita Taylorova řada ...
 • Optimalizace homogenity základního magnetického pole v MR tomografii 

  Hadinec, Michal
  Práce se zabývá problematikou měření a mapování magnetického pole v MR tomografu, za účelem nastavování homogenity magnetické indukce. Pozornost je věnována technikám mapování na rotačně symetrickém objemu a způsobům ...
 • Package and PCB Effects Shift Intermodulation Notch in an RF Common-Emitter Amplifier 

  Wu, J.-M.; Ko, M.-Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  A Taylor series analysis is conducted to study the effects of the package and printed circuit board (PCB) on the intermodulation nulling of an RF common-emitter amplifier. The equivalent parasitic element of the package ...
 • Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 

  Nečasová, Gabriela
  Práce se zabývá tématem paralelního numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic. Práce se nejprve zaměřuje na obyčejné parciální diferenciální rovnice (ODR) a jejich metody řešení pomocí Taylorova polynomu. Další ...
 • Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci 

  Kraus, Michal
  Předkládaná práce se zabývá simulací spojitých systémů popsaných soustavou diferenciálních rovnic nebo blokového diagramu. Zcela běžné je numerické řešení diferenciálních rovnic a používání simulačních programových celků ...
 • Parazitní kapacity při řešení elektrických obvodů 

  Kadák, Michal
  Práca sa zaoberá použitím parazitných kondenzátorov pri výpočte elektrických obvodov pomocou diferenciálnych rovníc, ktoré sa použijú ako vstup do simulačného nástroja TKSL, umožňujúceho výpočet rozsiahlych systémov ...
 • Propojovací systém paralelních ALU pro numerickou integraci 

  Sekaninová, Michaela
  Práce se zabývá vytvořením propojovacího systému numerických integrátorů. Obsahem práce je seznámení s propojovacími sítěmi a výpočtem diferenciálních rovnic za použití Taylorovy řady. Součástí praktické části je návrh a ...
 • Regulační soustavy 

  Vala, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou regulačních obvodů. V úvodu jsou základy teorie řízení a regulace - projekt je rozdělen do dvou základních tematických celků. V teoretické části se definuje systém obecně, jsou zde ...