Now showing items 1-12 of 12

 • Hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách 

  Procházka, Aleš
  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o metodách a způsobech hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách. V úvodní části práce je tepelná pohoda, která vyjadřuje spokojenost s teplotním stavem prostředí, uvedena jako ...
 • Měření teploty snímačem PT100 pro letecké aplikace 

  Závorka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro měření teploty, který bude vhodný pro letecké aplikace. Při návrhu je kladen důraz na plnění leteckých norem, především ochranu proti napěťovým jehlovým impulzům a ...
 • Měření velmi nízkých teplot 

  Mráz, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaobírá měřením velmi nízké teploty, respektive popisem jednotlivých senzorů teploty, jejich přesností, rozsahem teplot a linearitou přenosu. Věnuje se především problematice využití těchto senzorů ...
 • Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty 

  Vožda, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem termostatu pro stabilizaci teploty fyziologického roztoku při experimentálním měření na Langendorffově aparátu. Jsou zde popsány základní senzory pro měření teploty a jejich zapojení v obvodu. ...
 • Monitorovací systém testovacího zařízení elektrických motorů 

  Klecker, Jan
  Obsahem této práce bude navrhnout systém pro měření teploty kritických částí testovací stolice pro měření vlastností pohonů s elektrickými motory firmy NXP. V rámci teoretické části bude analyzováno měření teploty pomocí ...
 • Průmyslový PSD regulátor 

  Pelikán, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá principy měření teploty pomocí odporového teplotního snímače PT100 a návrhem algoritmu PSD regulátoru. Práce obsahuje popis problematiky měření teploty a způsob vyhodnocení pomocí mikrokontroléru, ...
 • Radiační štít pro snímač venkovní teploty 

  Janáček, Adam
  V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti měření venkovní teploty, každá z těchto metod je stručně popsána. Jsou uvedeny zásady pro měření venkovní teploty, týkající se umístění teplotního čidla. Zvláště je zdůrazněn význam ...
 • Síť pro měření teploty a zpracování naměřených dat 

  Gociek, Krzysztof
  Cílem této práce bylo vytvořit univerzální bezdrátovou síť pro měření teploty. Síť se skládá z většího počtu měřících modulů, které jsou fyzicky přizpůsoben jak k měření teploty uvnitř budov tak i k měření venkovní teploty. ...
 • Síťový datalogger 

  Maštálka, Daniel
  Práce pojednává o teoretickém návrhu a realizaci zařízení pro záznam vnitřních a vnějších teplot a vlhkostí na vzdálený server. Jako mikrokontrolér je použit vývojový kit STM32 Value Line Discovery a pro komunikaci se ...
 • Snímače pro měření teplot 

  Mudrák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti dotykových teplotních čidel. Začátek práce je věnován definicím základních pojmů, které úzce souvisí s daným tématem. Následuje rozdělení, popis principů a provedení ...
 • System On-/Offline merania teploty na báze LabView 

  Stejskal, David
  Cílem této práce bylo vytvořit program na bázi LabVIEW pro měření teploty pomocí osobního počítače. Program umožňuje čtení a úpravu digitálního signálu z měřicího řetězce, který je tvořen senzorem typu PT100, měřicím ...
 • Systém měření teploty s výstupem Ethernet 

  Hanák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty v průmyslových aplikacích. První část práce je zaměřena na seznámení se s principy měření teploty pomocí kovových teplotních sensorů. Práce dále popisuje návrh a ...