Now showing items 1-16 of 16

 • Náklady na vytápění a zdroj tepla v životním cyklu budov 

  Klec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na ekonomické porovnání zdrojů vytápění pro konkrétní objekt z hlediska ročních provozních nákladů, počátečních investičních nákladů, doby návratnosti, úspory investice během životnosti zdroje ...
 • Návratnost investic do snížení tepelných ztrát rodinného domu 

  Žák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení tepelných ztrát zvoleného rodinného domu. Součástí práce je výpočet tepelné ztráty před realizací rekonstrukce podle ČSN EN 12381. Hlavní částí této práce je zhodnocení navržených ...
 • Návrh otopné soustavy a nuceného větrání pro dvougenerační vilu 

  Kazda, Jan
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu dvougenerační vily a následně návrhem optimalizace. Zhodnocení obsahuje výpočet tepelných ztrát současného stavu. Optimalizace spočívá ve snížení tepelné ztráty objektu, ...
 • Návrh otopné soustavy a ohřev teplé vody pro rodinný pension 

  Nykl, František
  Tato diplomová práce řeší podrobný návrh vytápění a ohřev teplé vody pro rodinný pension. Čtenář je nejprve seznámen s řešeným objektem, jeho konstrukcí a stavebními prvky. V práci je uveden postup výpočtu a návrhu otopné ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Taclík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu s dvěma nadzemními podlažími, výběrem tří zdrojů tepla a navržením otopných těles na pokrytí těchto ztrát. Zároveň tato práce obsahuje výpočet spotřeby ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Minařík, Petr
  Tato práce obsahuje výpočet tepelných ztrát rodinného domu a návrh otopného systému. Pro stanovení tepelných ztrát rodinného domu bude použita norma ČSN EN 12831. Tepelné ztráty budou počítány pro jednotlivé místnosti. ...
 • Návrh větrání a vytápění v rekonstruovaném dvoupodlažním rodinném domě 

  Minařík, Petr
  Tato práce zahrnuje výpočet teplených ztrát v rekonstruovaném rodinném domě, návrh otopného systému a nuceného větrání. Stanovení tepelných ztrát objektu bylo provedeno dle normy ČSN EN 12831. Pro vytápění byl navržen ...
 • Návrh vytápění jednopodlažního domu 

  Kazda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty jednopodlažního rodinného domu. Výpočet je uveden detailně pro každou místnost. Po výpočtu následuje návrh otopné soustavy a zdroje tepla. Další kapitola uvádí skutečnou ...
 • Návrhy opatření na snižování tepelných ztrát rodinného domu 

  Faltýnek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření na snížení tepelných ztrát rodinného domu. Nejdříve je provedena rešerše, která teoreticky popisuje, co je to tepelná ztráta, jak ji můžeme snížit a jaké materiály používají ...
 • Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů 

  Ingr, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřená na snížení nákladů spojených s vytápěním rodinných domů. Byl vybrán modelový dům, ke kterému byly vypočítány jeho tepelné ztráty, roční spotřeba tepla a náklady na vytápění. Poté rešeršní ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Adam, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...
 • Simulace tepelných ztrát a tepelné zátěže u budovy A1 a analýza opatření na jejich snížení 

  Bartoník, Adam
  Předmětem diplomové práce je simulace tepelných ztrát a tepelné zátěže u budovy A1 v areálu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a návrh opatření na jejich snížení. Na základě simulace stávajícího ...
 • Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

  Ondrák, Adam
  Práce se zabývá problematikou snížení energetické náročnosti rodinného domu, kdy k této problematice přistupuje ve třech krocích. Zaprvé vyšetření tepelných ztrát celého objek-tu pomocí normy ČSN EN 12 831 a termokamery. ...
 • Teplovodní vytápění občanských staveb 

  Vecheta, Aleš
  Cílem práce je navrhnout vytápění a ohřev TV u občanské budovy. Jedná se o objekt s celkovou zastavěnou plochou 410,44 m , který má dvě nadzemní podlaží a z části je podsklepen. Vytápění se převážně řeší otopnými tělesy s ...
 • Vytápění bytového domu s komerčními prostory 

  Kašparová, Eva
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění a ohřev teplé vody bytového domu s komerčními prostory v Brně. Jako zdroje tepla pro otopnou soustavu a zásobníkový ohřívač byly navrženy plynové kondenzační kotle, umístěné ...
 • Vytápění objektu hotelového typu 

  Rulíšková, Pavla
  Tato práce se zabývá návrhem vytápění objektu hotelu s restaurací. Práce je rozdělena do několika částí. První část zpracovává teorii kaskádových kotelen. Jsou zde popsány základní části těchto systémů, jejich návrh a ...