Now showing items 1-13 of 13

 • Energetické hodnocení budov 

  Velísková, Eva
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením budov dle současné platné legislativy. V úvodní části je řešena problematika energetického hodnocení. Další část řeší hodnocení energetické koncepce vzdělávací budovy, ...
 • Komplexní hodnocení tepelně technických vlastností stavební konstrukce a zdroje tepla/chladu pro rodinný dům 

  Šalšová, Bára
  Diplomová práce se zabývá celkovým snižováním energetické náročnosti rodinného domu pomocí snížení tepelných ztrát současně s výběrem vhodného zdroje tepla a chladu. Nejdříve jsou popsány druhy tepelných ztrát a způsoby, ...
 • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

  Škvařil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá všeobecným shrnutím základních znalostí vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové a moderní technologie vytápění a následný rozbor modelového domu s řešením.
 • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojem 

  Skočík, Lukáš
  Práce řeší kompletní rekonstrukci otopné soustavy, tj. včetně zdroje tepla, rozvodů a otopných těles, rodinného domu s vyššími tepelnými ztrátami. Jako zdroj tepla je zvoleno tepelné čerpadlo vzduch-voda. S ohledem na ...
 • Návrh systému vytápění rodinného domu 

  Zouhar, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systémů vytápění rodinného domu a porovnáním investic jednotlivých řešení. Nejdříve byla provedena rešerše možných způsobů vytápění a poté byl popsán modelový dům. Dále byly vypočteny ...
 • Návrh vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla 

  Železný, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zateplení rodinného domu za účelem snížení tepelných ztrát, rozšíření domu o novou místnost a návrh otopné soustavy. V první části je seznámení s objektem, následované výpočtem tepelných ztrát ...
 • Návrh zařízení pro úpravu mikroklimatu v rekonstruovaném rodinném domě 

  Vacenovský, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu zařízení pro úpravu mikroklimatu v rodinném domě. První část obsahuje analýzu tepelných ztrát před a po zateplení. Na základě této analýzy je navržena otopná soustava, včetně potřebných technických ...
 • Snižování energetické náročnosti rodinného domu 

  Šalšová, Bára
  Bakalářská práce se zabývá snížením energetické náročnosti rodinného domu. Nejdříve je popsán modelový dům, pro který jsou následně navržena tepelně-izolační opatření ke snížení tepelných ztrát prostupem. Pro přehled jsou ...
 • Tepelné ztráty kotle na biomasu 

  Suchánková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na tepelné ztráty kotle na tuhá paliva, a to především na ztrátu vedením a sdílením tepla do okolí. Pro minimalizaci tepelných úniků stěnami kotle je nutno při návrhu volit materiály s dobrými ...
 • Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace 

  Dokoupil, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice tepelných ztrát a návrhu zateplení na jejich eliminaci u rodinného domu. V úvodu práce se nachází přehled možných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov. ...
 • Vzduchotechnika výstavního prostoru 

  Bače, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu výstavního prostoru. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech ...
 • Ztráty v potrubích centrálního zásobování teplem 

  Stupka, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými ztrátami v potrubích centrálního zásobování teplem. Nejdříve byla provedena rešerše možných způsobů izolování, druhů a uložení rozvodných sítí. Následně byl popsán zadaný úsek teplárenské ...