Now showing items 1-20 of 25

 • Energetické využití recyklovaných rostlinných olejů 

  Mikula, Hynek
  Tato diplomová práce pojednává o zpracování použitého rostlinného oleje. Jeho recyklaci a výrobě elektrické energie v kogenerační jednotce. Ekonomické a energetické bilanci procesu. Návrhu tepelného výměníku pro ohřev ...
 • Kontrola tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním 

  Mazura, František
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický návrh tepelného výměníku a jeho kontrolu na vibrace vyvolané prouděním. Úvodní část práce popisuje základní rozdělení a funkci tepelných výměníků. Další část ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Návrh komory výměníku tepla 

  Horník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na oblast tepelných výměníků. Její teoretická část seznamuje čtenáře s tepelnými výměníky. Praktická část se zaměřuje na návrh komory výměníku tepla. Praktická část obsahuje pevnostní výpočet ...
 • Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku topné vody pro výměníkovou stanici s výkonem 5,5 MW. Cílem práce je provedení tepelného a hydraulického výpočtu v rozsahu zadání a následně vypracování projekčního výkresu ohříváku ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Zdvyhal, Marian
  Tato bakalářská práce řeší návrh výměníku tepla pro teplovodní kotel se zplyňovací komorou pro předehřev spalovacího vzduchu odpadním teplem spalin. Hodnoty pro výpočet byly experimentálně naměřeny. Práce obsahuje stručný ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro média voda – voda, jenž je součástí chladící okruhu. Práce obsahuje základní popis a rozdělení trubkových výměníků. Dále obsahuje návrh a výpočet ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vašíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chladícího tepelného výměníku pro média voda – voda. Obsahem práce je základní rozdělení a popis trubkového výměníku tepla. Dále je zde zahrnut výpočet a návrh geometrických rozměrů, ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Tatýrek, Lukáš
  Navrhovaný tepelný výměník je součástí kogenerační jednotky, kterou se v současné době zabývám, jako možnou alternativou pro získávání elektřiny a tepla v období topné sezóny. Cílem je zpracovat rešerši použitelných tepelných ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Kopřivová, Anna
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu tepelného výměníku typu voda-pára. Podstata tepelných výměníků spočívá ve zvyšování účinnosti tepelných oběhů. Na začátku práce je popsán princip těchto tepelných cyklů, konkrétně ...
 • Numerický model uspořádání dutých vláken v tepelném výměníku 

  Cabalová, Klára
  Tato práce se zabývá numerickým uspořádání vláken v tepelném výměníku. Tepelný výměník je naskenován v průmyslovém tomografu a získaná data jsou reprezentována polem voxelů. V práci je uveden postup trasování fragmentů ...
 • Ohřívák s kombinovanou kondenzací 

  Janovský, Jakub
  Diplomová práce na téma Ohřívák s kombinovanou kondenzací se zabývá návrhem tohoto výměníku. V první části práce je provedena krátká rešerše na téma tepelných výměníků s přímým kontaktem pracovních látek. Další část práce ...
 • Optimalizace geometrie výměníku pomocí CFD 

  Stromský, Ondřej
  Nalezení optimální geometrie výměníku tepla je hlavní náplní předkládané práce. Největší důraz je přitom kladen na nalezení optimálního proudění tekutin v tepelném výměníku a na minimalizaci tlakových ztrát. Je snahou, ...
 • Optimalizace návrhu tepelného výměníku využívající materiál se změnou fáze pro akumulaci tepla 

  Hliník, Juraj
  Práce je zaměřena na sestavení numerického modelu akumulace tepelné energie s fázovou přeměnou. Následně je tento model použit při tvarové optimalizaci, jejíž cílem je maximalizace uloženého tepla v tepelném výměníku. Kvůli ...
 • Parametrická studie výměníku tepla pomocí CFD 

  Sušovský, Martin
  V této práci je proveden základní návrh a výpočet plášťového trubkového výměníku tepla s rovným svazkem trubek, do kterého je instalován systém koncentrických přepážek. Ve výpočtu byly řešeny tlakové ztráty a součinitele ...
 • Parní generátor reaktoru ESFR 

  Bátěk, David
  Tato diplomová práce se zabývá parním generátorem pro reaktory ESFR (Evropský Rychlý Sodíkem Chlazený Reaktor), jenž je vyhříván tekutým sodíkem. V úvodních kapitolách jsou teoretické informace o parametrech ESFR a porovnání ...
 • Povrchový kondenzátor 

  Janíček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tepelným a hydraulickým výpočtem, výpočtem by-passů a rozměrů dump-tube. Dále také výpočtem hmotnosti, odhadem ceny a porovnáním dvou variant povrchových kondenzátorů s axiálním vstupem páry, které ...
 • Projekční návrh ohříváků topné vody pro výměníkovou stanici 200 MW 

  Vašíček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na projekční návrh ohříváků topné vody pro výměníkovou stanici o celkovém výkonu 200 MW. Cílem práce je koncepční návrh výměníkové stanice, tepelný a hydraulický návrh jednotlivých ohříváků a ...
 • Sodíkový parogenerátor pro experimentální stend 

  Janíček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem experimentálního parogenerátoru vyhřívaného tekutým sodíkem. V prvních kapitolách jsou popsána mnohá hlediska, která by měla být zohledněna při návrhu tohoto typu parogenerátoru. ...
 • Současné trendy ve výrobě tepelných výměníků 

  Wajda, Jakub
  Bakalářská práce se obsahově zaměřuje na tepelné výměníky v automobilovém průmyslu, na poslední vývoj trendů a potenciální směřování rozvoje tohoto průmyslového odvětví. První část práce se zabývá přenosem tepla a rozdělením ...