Now showing items 1-11 of 11

 • Měření tepelné vodivosti 

  Sklenář, Milan
  Bakalářská práce popisuje měřením tepelné vodivosti izolačních materiálů nestacionární metodou využívající bodový zdroj tepla a šířením tepla materiály. Je popsán použitý měřící přípravek, postup měření a přístroje použité ...
 • Měření tepelné vodivosti 

  Herr, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá teorií měření tepelné vodivosti a popisem principů měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, nestacionární, s liniovými zdroji a s bodovými zdroji. Část práce je věnována ...
 • Měření tepelné vodivosti 

  Herr, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá teorií měření tepelné vodivosti a popisem principů měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, nestacionární, s liniovými zdroji a s bodovými zdroji. Část práce je věnována ...
 • Měření tepelné vodivosti 

  Krejčí, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá nestacionárním měřením tepelné vodivosti s využitím liniového a bodového zdroje. Jsou porovnány různé metody měření tepelné vodivosti a navrhnuta vlastní korekce na dobu trvání tepelného pulsu. ...
 • Měření tepelné vodivosti metodou 3 omega 

  Juračka, Matěj
  Semestrální práce se zabývá teorií měření vodivosti metodou 3 omega. Práce vysvětluje princip metody 3 omega. Dále rozebírá použití dvou typů odporových ohřívačů – drátového a planárního (pro různé substráty). Práce se ...
 • Návrh skladby ETICS využívající izolační jádro z pórobetonu 

  Machala, David
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem kontaktního samonosného zateplovacího systému s pórobetonovým izolačním jádrem. V textu jsou zpracovány poznatky o systému ETICS, důkladně jsou popsány vlastnosti pórobetonu, ...
 • Ověření metodiky měření materiálových charakteristik tepelné vodivosti a tepelné kapacity stavebních látek metodou „Hot Wire Method“ 

  Průša, David
  Předložená práce se zabývá studiem mechanismů šíření tepla a popisem fyzikální jevů provázející nestacionární měření metodou horkého drátu. Zvláštní pozornost je věnována součiniteli tepelné vodivosti, jeho závislosti na ...
 • Tepelná vodivost u nestandardních materiálů pro TZB 

  Běťák, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení součinitele tepelné vodivosti na skupině termoplastů používaných pro 3D tisk (PLA, ABS, PETG). Popisuje materiály používané pro 3D tisk a návrh vzduchotechniky pro prodejnu potravin. ...
 • Thermal Conductivity Measurements 

  Krejčí, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This thesis deals with non-stationary thermal conductivity measurement using point heat source. There are compared various measurements of thermal conductivity and designed own correction for pulse duration. The practical ...
 • Vývoj nového samonosného zateplovacího systému s ohledem na dynamické namáhání 

  Machala, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem samonosného zateplovacího systému použitelného pro objekty, jejichž zateplení je více či méně problematické. V textu jsou teoreticky zpracované informace o zateplovacích systémech, jejich ...
 • Vývoj struktury pro efektivní přenos tepla 

  Černoch, Jakub
  Diplomová práce se zabývá teoretickými výpočty a návrhem struktury pro přenos tepla, která je součástí Miniaturizovaného tepelného spínače podle zadaných požadavků Evropské Kosmické Agentury. Základními parametry jsou nízká ...