Now showing items 1-11 of 11

 • Barometrický výškoměr pro RC modely letadel 

  Dujíček, Martin
  Cílem této práce je návrh barometrického výškoměru určeného pro RC modely letadel. Během letu je zaznamenávána hodnota ze snímacího prvku do paměti. Po ukončení letu a po připojení zařízení k počítači je možné data přečíst ...
 • MEMS barometr s mikrokontrolérem 

  Gábik, Matej
  Cílem této práce je návrh mikro-elektro-mechanického systému barometru s mikrokontrolérem. Práce se zabývá vysvětlením problematiky měření tlaku, výběrem vhodného čidla a samotným návrhem a sestrojením celého zařízení. ...
 • Měření tlaku 

  Jakubec, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2301R016 předkládá přehled možných způsobů měření tlaku. Literární studie shrnuje možnosti a varianty určování tlaku absolutního, relativního, barometrického, podtlaku, ...
 • Monitoring diferenčního tlaku filtrů 

  Vacek, Jiří
  V této bakalářské práci je nejprve pojednáno o tlaku, tlakoměrech, technické diagnostice a monitoringu. Dále jsou rozebrány metody pro monitoring stavu filtru. Následuje seznámení s aktuálním stavem sledování stavu filtrů ...
 • Návrh konstrukčního řešení autoklávu 

  Poduška, Libor
  Diplomová práce pojednává o základním konstrukčním rozdělení autoklávů všeobecně. Zabývá se návrhem nejoptimálnějšího konstrukčního řešení autoklávu pro stanovené parametry s požadavkem návrhu konstrukce hermeticky ...
 • Prvky snižující tlak v potrubních systémech 

  Kohút, Jiří
  Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled řídících prvků v potrubních systémech. Kapalina při různých rychlostech proudění vykazuje odlišné chování a kvůli kontaktu kapaliny s potrubím dochází k tlakovým ztrátám. ...
 • Stanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístroje 

  Nevrzal, Filip
  V této diplomové práci je nejprve provedena rešerše na téma možnosti měření tlaku. Následuje matematický popis termodynamických poměrů v použité zkušební komoře pomocí magnetohydrodynamických a Maxwellových rovnic. Další ...
 • Tlakoměry hydrostatické, deformační a pístové 

  Gregor, Kamil
  Tato bakalářská práce se věnuje tlakoměrům a podrobněji se zaměřuje na princip jejich fungování. Tématem této práce jsou tlakoměry hydrostatické, které pracují na principu hydrostatického tlaku, deformační, které měří tlak ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Štěpánovice 

  Laksar, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem tlakového systému stokových sítí. Především se zaměřuje na vyhodnocení provozu tlakové kanalizace v obci Štěpánovice, kde byl vyhodnocován tlak na síti, průtok odpadní vody, kvalita ...
 • Využití vzduchu jakožto měřicího media pro detekci netěsností v automobilovém průmyslu 

  Babický, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a využitím vzduchu, jakožto měřicího média při detekci a ověřování míry netěsnosti měřené soustavy. Cílem práce je se všeobecně seznámit s metodami detekce míry netěsnosti, které se ...
 • Zařízení pro mechanické zatěžování vzorků 

  Rachůnek, Radek
  Tato práce si klade za cíl navrhnout a sestrojit zařízení, které bude umožňovat zatěžovat vzorek během ozařování při tomografické zkoušce. První část se věnuje popisu elektromagnetismu a prvků, které jej využívají pro ...