Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace 

  Cagaš, Radek
  Bakalářská práce se zabývá měřením teplotních deformací plastového vzorku. Teoretická část popisuje systémy pro optickou digitalizaci a jejich využití pro měření deformace. Vlastní práce se zabývá popisem systému Tritop a ...
 • Konstrukce formy pro výrobu trupu ultralehkého letounu 

  Zatočilová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí formy trupu ultra lehkého letounu, z hlediska softwarového zpracování digitálních dat. Výsledný digitální model splňuje nároky na vyrobitelnost pomocí CNC strojního obrábění. Realizace ...
 • Metoda určování přesnosti obráběcích robotů 

  Cabalka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti robotického obrábění. Popisuje teoretické vlastnosti a rozdělení běžně dostupných metod měření přesnosti strojů. V praktické části je vyroben zkušební obrobek a ...
 • Měření kinematických bodů zavěšení vozidel s využitím měřícího zařízení Tritop 

  Fišer, Radoslav
  Bc. Radoslav Fišer Měření kinematických bodů zavěšení vozidel s využitím měřícího zařízení Tritop DP, UADI, 2008, str. 58, obr. 45 Porovnáváme metody získávání vstupních dat pro počítačové programy simulující kinematické ...
 • Měření poddajností zavěšení kol 

  Suchý, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na metodu určení polohy kola pomocí fotogrammetrického zařízení Tritop. Verifikace metody je provedena měřením na vozidle Formule Student Dragon II. Měřená data zpracovává algoritmus výpočtu ...
 • Měření polohy těžiště vozidla 

  Štěpánek, Tomáš
  Diplomová práce je věnována problematice měření polohy těžiště. Na začátku práce je vytvořen stručný přehled metod, sloužící k měření momentů setrvačnosti a měření polohy těžiště vozidla. Na základě metody vážení v šikmé ...
 • Měření setrvačných charakteristik těles pro účely matematického modelování dynamiky vozidel 

  Dvořák, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem metody, kterou lze měřit u součástí podvozků automobilů důležité mechanické veličiny -- souřadnice polohy těžiště a tenzor momentů setrvačnosti, a to v případě, kdy inženýr nemá k dispozici ...
 • Měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Fedra, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá mením výškové polohy tžišt vozidla. V první ásti jsou popsány všechny metody pro mení výškové polohy. Druhá ást se zabývá návrhem mícího zaízení. Toto zaízení je analyzováno Metodou Konených ...
 • Teoretická a skutečná přesnost měření fotogrammetrického systému Tritop 

  Klus, Patrik
  Tato diplomová práce zkoumá vliv vybraných faktorů na přesnost fotogrammetrického systému Tritop a ověřuje platnost teoretických predikčních vztahů. Primární pozornost je věnována faktorům, jež může inspektor snadno ovlivnit ...
 • Torzní tuhost rámu Formule Student 

  Jurnečka, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá zjištěním torzní tuhosti rámu studentské formule s použitím fotogrammetrického zařízení TRITOP a následným porovnáním s vytvořeným výpočtovým modelem v MKP softwaru. Měření a výpočty jsou provedeny ...