Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla 

  Wolf, Juraj
  Cílem této diplomové práce je představit novou metodu určení koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla. Za tímto účelem bylo navrhnuto a zkonstruováno testovací zařízení. Vysledky z testů byli zpracovány a porovnany ...
 • Analýza obtokového kanálu turbodmychadla 

  Ondrejka, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku výpočtu výtokového koeficientu obtokového kanálu wastegate turbodmychadla. Metodika se navrhla na základě analýzy chování výtokového koeficientu provedené pomocí CFD simulací ...
 • CFD simulace proudění rozváděcím mechanismem turbodmychadla 

  Drdla, Adam
  Cílem této diplomové práce je zpracovat rešerži na téma regulace turbodmychadel a za pomoci CFD simulace analyzovat silové zatížení lopatek VNT mechanizmu turbodmychadla Garrett při uvažování dvou totožných modelů s rozdílnou ...
 • Chlazení stlačeného vzduchu pro spalovací motor kategorie CDS SEMI-PRO 

  Novozámský, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového systému chlazení stlačeného vzduchu pro přeplňovaný motor použitý v kategorii závodu CDS Semi-Pro. První část práce je zaměřená na analýzu vnějších podmínek ovlivňující návrh ...
 • Elektromotory pro podporu turbodmychadel 

  Kytner, Václav
  Bakalářská práce se zabývá přeplňováním spalovacích motorů, zejména pak popisuje vlastnosti turbodmychadel a kompresorů s asistencí elektrických motorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o novodobý koncept, snaží se autor ...
 • Kinematický model mechanismu natáčení lopatek turbodmychadla 

  Tomanec, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou parametrického modelu kinematiky mechanismu natáčení rozváděcích lopatek turbodmychadla, který je označován jako VNT ("Variable nozzle turbine"). V první části pojednává o turbodmychadlech ...
 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...
 • Měření deformace statorového kroužku turbodmychadla při teplotním zatížení 

  Kovářová, Lucie
  Práce se zabývá měřením deformace statorového kroužku mechanizmu variabilní regulace lopatek turbodmychadla při teplotním zatížení. V první části stručný popis turbodmychadla, v druhé části jsou uvedeny metody meření ...
 • Moderní přeplňované benzínové motory 

  Gruber, Jakub
  Rešeršní bakalářská práce se zabývá moderními přeplňovanými benzínovými motory. Úvodem jsou přiblíženy emisní normy EURO. Těžištěm práce je pojednání o zařízeních snižující emise automobilů. Popsány jsou palivové systémy ...
 • Návrh central housingu turbodmychadla pro supernízke uložení - olejový výstup na stranu 

  Slovák, Jan
  Diplomová práce se jako celek zabývá snížením instalační výšky turbodmychadla tak, aby nedocházelo k přílišnému zvýšení tlaků ve skříni turbodmychadla na pístních kroužcích. V úvodu práce se nachází rešerše zabývající se ...
 • Návrh kompresoru turbodmychadla 

  Domanský, David
  Diplomová práce se zabývá kompresory turbodmychadel používaných pro přeplňování spalovacích motorů. Cílem práce je studie proveditelnosti numerického modelovaní meze pumpování v kompresoru. V úvodní části je stručně popsán ...
 • Návrh metody pro testování elektricky asistovaných turbodmychadel 

  Staněk, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou testování elektricky asistovaných turbodmychadel. Úkolem práce je aplikovat zavedené způsoby výkonového mapování kompresorové strany konvenčních turbodmychadel pro turbodmychadla ...
 • Optimalizace tvaru mazací mezery hydrodynamického ložiska s využitím umělých neuronových sítí 

  Kukla, Lukáš
  Práce se zabývá popisem hlavních částí turbodmychadla a vysvětlením pojmu optimalizace. Dále se práce zabývá popisem proudění skutečných kapalin a mazání u hydrodynamického ložiska. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu, ...
 • Přeplňovaný zážehový motor o objemu 1,2L 

  Věříš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem dostupné varianty zážehového motoru o zdvihovém objemu do 1,2 litru, který bude určen k přeplňování turbodmychadlem. Ve výpočtové části se určí návrhové parametry pro výběr kompresoru, ...
 • Regulace turbodmychadel 

  Staněk, Lukáš
  Bakalářská práce nastiňuje problematiku použití ovládacích prvků regulace turbodmychadel při vývoji a testování v laboratořích. Stěžejním úkolem je seznámení čtenáře se základními pneumatickými, mechanicko - elektronickými ...
 • Simulace silového zatížení rozváděcího VNT mechanismu turbodmychadla 

  Cetkovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přeplňováním turbodmychadly se zaměřením na způsoby jejich regulace. Cílem práce je sestrojení CFD simulace pro turbodmychadlo s rozváděcím VNT mechanismem při daných polohách. Simulace vychází ...
 • Spolupráce turbodmychadla a spalovacího motoru 

  Vondrák, Adam
  Práce se zabývá rozborem problematiky přiřazení turbodmychadla spalovacímu motoru a aspekty jejich vzájemné spolupráce. Vedle metodiky analytického stanovení velikosti potřebného kompresorového a turbínového stupně je ...
 • Uložení rotorů moderních turbodmychadel 

  Kortán, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti uložení rotorů turbodmychadel. První část je zaměřena na konstrukci turbodmychadel a popis principu přeplňovaných spalovacích motorů. Druhá část se zaměřuje na popis konstrukce ...
 • Uložení rotorů turbodmychadel na valivých ložiscích 

  Šárovec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout uložení rotoru turbodmychadla na valivých ložiskách. Diplomová práce se skládá ze dvou rešeršních kapitol zabývajících se rotorem turbodmychadla a výpočtem valivých ložisek. V další ...
 • Úcpávky turbodmychadel 

  Holík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tématem ucpávek turbodmychadel. Cílem práce je porovnání typů ucpávek používaných v turbodmychadlech společnosti PBS Turbo s.r.o a popsání způsobů jejich měření. První část popisuje princip ...