Now showing items 1-13 of 13

 • 3D gravírovací frézka 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
 • Automatizované nastavení regulátoru pohonu 

  Adamec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá automatizovaným nastavením regulátoru pohonu. K splneniu tohto cieľu je potrebná identifikácia systému. Preto na začiatku tejto práce je popísaná problematika identifikácie. Z množstva popísaných metód ...
 • Diagnostická aplikace založená na TwinCAT 

  Zigo, Ľubomír
  Táto práca popisuje postup tvorby diagnostickej aplikácie pre gumárenský lis riadený systémom Beckhoff TwinCAT. Aplikácia v pravidelných intervaloch monitoruje lis a v prípade poruchy oznámi jej príčinu obsluhe na monitore ...
 • Modernizace řídícího CNC systému frézky EMCO 

  Kučera, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá modernizací řídícího systému frézky EMCO. Teoretické část je zaměřena na popis základních informací o CNC strojích a aktuálním stavu řídícího sytému frézky EMCO. Stěžejním bodem této práce ...
 • Návrh experimentálního robotického pracoviště pro manipulační operace 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního pracoviště s průmyslovými roboty pro manipulační operace, jež bude sloužit pro edukativní a demonstrační účely. Práce se zabývá integrací dílčích systémů, resp. návrhem ...
 • Návrh řídicího systému pneumatického manipulátoru 

  Roun, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řídicího systému pneumatického manipulátoru. Rešeršní část práce popisuje současné možnosti pneumatických prvků pro řízení a polohování pneumatických sestav. Praktická část popisuje ...
 • Návrh řízení osy s lineárním motorem 

  Chaloupka, Roman
  Tato práce se zabývá konstrukcí, zapojením a řízením osy s lineárním motorem. Začátek práce je zaměřen na princip fungování a vlastnosti lineárních motorů. V následující části jsou popsány použité komponenty osy, jejich ...
 • Návrh SW pro řízení delta robotu 

  Šimková, Kristýna
  Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro delta robot v systému TwinCAT 3. V první části práce je obecně popsán delta robot, v další části je popsán hardware a programování PLC v TwinCAT 3. V závěru práce je popsána tvorba ...
 • Návrh testovacího zařízení pneumatických aktuátorů 

  Kurillová, Katarína
  Táto práca je zameraná na zisťovanie úniku vzduchu v sériovej výrobe pneumatických lineárnych aktuátorov. Testovanie úniku vzduchu je podstatnou kontrolnou časťou výrobného procesu pneumatických valcov, ktorou výrobca ...
 • NC řízení frézky na platformě Beckhoff 

  Jelínek, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího systému pro tříosou frézku. Začátek práce je věnován obecnému popisu problematiky číslicově řízených strojů a technologiím používaných v tomto odvětví. V další části jsou popsány ...
 • Řízení laboratorního modelu synchronních os 

  Koubík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího programu pro synchronní model os a přestavbou tohoto modelu. První hlavní částí je popis modelu synchronních os. Tedy popis motorů a ostatních prvků modelu. Dále jsou potom probrány ...
 • Řízení modelu manipulátoru 

  Simon, Jakub
  Úkolem bylo prostudovat fyzický model souřadnicového manipulátoru. Ten je řízen dvěma krokovými motory firmy Schneider Electric a průmyslovým IPC firmy Beckhoff. Následně se seznámit s řídicím softwarem TwinCAT komunikujícím ...
 • Řízení nových technologií při sváření obalových materiálů v potravinářském průmyslu 

  Marek, David
  Hlavním úkolem práce je praktické ověření ultrazvukové metody svařování pro tvorbu sáčků, u kterých je zvýšená pravděpodobnost zboží ve svaru. Většina práce se zabývá naprogramováním bloku pro celkovou obsluhu ultrazvukového ...