Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza povrchů pevných látek pomocí fotoelektronů - počítačové řízení experimentů 

  Polčák, Josef
  Dizertační práce se zabývá metodami pro výzkum povrchů pevných látek za použití fotoelektronů emitovaných rentgenovým zářením. Jedná se o metody rentgenové fotolektronové spektroskopie - XPS, úhlově závislé XPS - ARXPS a ...
 • Depozice Al a AlN ultratenkých vrstev na křemíkový a grafenový substrát 

  Řihák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a analýzou ultratenkých vrstev hliníku a nitridu hliníku. Vrstvy byly připraveny depozicí z efuzních cel navržených v rámci předchozí bakalářské práce autora. Jejich konstrukce a ...
 • Depozice CaF2 ultratenkých vrstev na grafenový substrát 

  Caesar, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje přípravě a analýze ultratenkých vrstev CaF2 (fluoridu vápenatého). CaF2 byl deponován napařováním v podmínkách UHV za teploty substrátu v rozsahu 20 °C až 400 °C. Depozice probíhala na Si(111) ...
 • Leptání SiO2 pomocí depozice Si 

  Pokorný, David
  Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejzajímavějších reakcí probíhajících v pevné fázi v UHV podmínkách, a to rozkladem SiO2 podle rovnice Si + SiO2 = 2SiO. Využívá dosud nevyzkoušený postup - dodání Si atomů nikoli ...
 • Návrh a optimalizace piezoaktuátorů 

  Jajtner, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu, vývoji a optimalizaci lineárního piezoaktuátoru typu impact-drive určeného k aplikaci v rastrovacím tunelovacím mikroskopu kde bude pracovat jako mechanický manipulátor měřící jehly, ...
 • Návrh atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách UHV 

  Horáček, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého vakua. V první části práce je stručně popsána problematika tvorby epitaxních vrstev, teorie ...
 • Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Al 

  Řihák, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem efuzní cely pro tvorbu ultrathenkých vrstev hliníku v podmínkách ultravysokého vakua. Byly navrhnuty dvě varianty lišící se typem ohřevu. První využívá energie urychlených elektronů, ...
 • Návrh monitorovací věže pro pozorování terče a fokusu laseru 

  Virostková, Kristína
  Diplomová práca bola vypracovaná v spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a európskym laserovým centrom ELI Beamlines. Zameriava sa na konštrukčný návrh monitorovacieho zariadenia, určeného pre ...
 • Nízkoteplotní rastrovací tunelová mikroskopie 

  Sojka, Antonín
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o výrobě chromových a kobaltových hrotů pro SP-STM s následným testování chromových hrotů na systému Fe-Ir(111). Dále jsou v první části uvedené výsledky z ...
 • Organické materiály pro molekulární kvantové bity: depozice a analýza chemického složení a morfologie vrstev 

  Komora, Mojmír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá experimentálnou prípravou a analýzou ultratenkých vrstiev železných phtalocyaninov na povrchu kremíkových substrátov s cieľom popísania parametrov vrstiev pri rôznych podmienkách depozície, ...
 • Příprava a analýza nanostruktur v podmínkách UHV 

  Gloss, Jonáš
  Cílem této bakalářské práce bylo skoumání přípravy a analýzy nanostruktur v podmínkách vysokého vakua (VV). Teoretická část klade důraz na gallium nitridové (GaN) nanostruktury. Ty pak byly analyzovány rastrovacím tunelovacím ...
 • Příprava řezů vzorků a jejich analýza metodou SIMS 

  Karlovský, Juraj
  Táto práca sa zaoberá možnosťami štúdia polovodičových súčastok pomocou metódy SIMS s dôrazom na testovanie rôznych parametrov merania a rôznych spôsobov prípravy vzoriek. V rámci tejto práce bol navrhnutý a otestovaný ...
 • Příprava ultratenkých vrstev SiN 

  Dvořák, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci, testování a kalibrování efuzní cely poskytující atomární svazky Si o termální energii (0,1 - 1 eV). Tyto svazku jsou užity k přípravě ultratenkých vrstev Si a SiN. Je zpracována ...
 • Sestavení a testování nízkoteplotního mikroskopu STM 

  Sojka, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá sestavením nízkoteplotního rastrovacího tunelového mikroskopu STM pracujícího v podmínkách ultravysokého vakua (UHV). Práce pojednává o propojení mikroskopu s elektronikou. Je popsán návrh ...
 • Spektrální analýza a charakterizace magnetických atomů a studium supravodivých vrstev pomocí nízkoteplotní STM 

  Cahlík, Aleš
  Tato diplomová práce se dělí na dva tématické podcelky. První tématický podcelek se věnuje renovaci nízkoteplotního STM zařízení od firmy Omicron a jeho následnému využití pro studium preparace supravodivých-magnetických ...
 • Studium růstu ultratenkých vrstev Au 

  Beránek, Jiří
  Obsahem této práce je studium růstu ultratenkých vrstev zlata. Vrstvy byly připraveny metodou molekolární svazkové epitaxe (Molecular beam epitaxy - MBE) v podmínkách ultravysokého vakua na různě modifikované křemíkové ...
 • Vývoj lineárního posuvu pro UHV STM/AFM 

  Pavelec, Jiří
  Diplomová práce popisuje vývoj lineárního posuvu. Vývoj směřuje přes jednodušší prototypy až k aplikaci více lineárních posuvů jako tříosého manipulátoru vzorku v rastrovacím tunelovacím mikroskopu / mikroskopu atomárních ...
 • Vývoj UHV STM/AFM 

  Pavelec, Jiří
  Práce pojednává o piezoelektrickém motoru, který jako součást AFM (Atomic Force Microscopy) provádí zaměřování laserového svazku. Je v ní zaznamenáno měření pro určení vhodných tvarů a frekvencí napájecích pulzů, které ...