Now showing items 1-7 of 7

 • Difuze uhlíku ve svarových spojích nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích. 

  Zdvořáček, Marek
  Práce obsahuje výsledky měření a analýz difúze uhlíku ve svarovém spoji tvořeného vysoko legovanou austenitickou ocelí ČSN 417 242 a nelegovanou ocelí ČSN 412 050. Vzorky byly podrobeny izotermickému žíhání v rozsahu 500 ...
 • Měřicí pracoviště rezistivity pro kompozitní materiály 

  Kucharčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměří na vytvoření měřicího pracoviště kompozitních materiálů. Na pracovišti bude zkoumat vlastnosti jednotlivých alotropních modifikací uhlíků. Pomocí sestrojeného pracoviště bude měřena rezistivita ...
 • Modifikace grafenových struktur ionty o nízké energii (E 

  Maniš, Jaroslav
  Diplomová práce se věnuje studiu vlivu nízkoenergetických iontů na grafenové struktury. Grafenové struktury byly ozařovány dusíkovými a argonovými ionty o energiích nižších než 100 eV. Modifikované grafenové struktury byly ...
 • Optimalizace struktury kompozitních materiálů na bázi uhlíku 

  Kazda, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na optimalizaci kompozitních materiálů na bázi uhlíku. V teoretické částí projektu je seznámení s kompozitními materiály a materiály používanými k jejich výrobě. Dále se zabývá jejich vlastnostmi a ...
 • Přírodní grafit jako záporný elektrodový materiál pro lithium-iontové akumulátory 

  Paulovics, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice lithium-iontových akumulátorů. Práce je zaměřena na záporné (anodové) elektrodové materiály a zabývá se studiem jejich elektrochemických vlastností. Cílem práce bylo studium ...
 • Pyrolytický grafit 

  Chýlková, Adéla
  Smyslem této bakalářské práce bylo sepsání literární rešerše shrnující poznatky o materiálech na bázi uhlíku, experimentální stanovení teplotní roztažnosti a termováhy vzorků různých typů grafitu a vyhodnocení naměřených ...
 • Záporné elektrodové materiály v lithium-iontovém akumulátoru 

  Šikuda, Milan
  Táto práca sa zaoberá štúdiom lítium-iónových akumulátorov. Zameriava sa na záporné elektródové hmoty a elektrolyty. V práci sa podrobne rozoberá výroba, elektrochemické vlastnosti, možnosti zlepšenia parametrov záporných ...