Now showing items 1-20 of 48

 • Analyzátor ultrazvuku 

  Mička, Marek
  Tato práce se týká návrhu zařízení, které je schopné zaznamenat a přehrát ultrazvuk tak, aby byl v rozsahu lidského sluchu. Výsledkem je jednoduché přenosné zařízení, které bude umět nahrávat zvuk až do 80 kHz. Prvním ...
 • Analýza AVG signálu 

  Matušek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá analýzou signálu AVG (arteriovelocitogramu). Naměřená data vypovídají o rychlosti a charakteristice průtoku krve tepnami lidského těla. Signál je získáván ultrazvukovým měřením, využívá se odrazu ...
 • Analýza AVG signálů 

  Janeček, David
  Bakalářská práce se zabývá analýzou arteriovelocitogramu (AVG). V první části práce se zabývám otázkou sběru dat AVG křivky. Rozebírám zde Dopplerův jev a princip Dopplerovských systémů pomocí níž data získáváme. V další ...
 • Design přenosného ultrazvukového přístroje 

  Sedláková, Jana
  Cílem bakalářské práce je navrhnout design přenosného ultrazvukového zařízení, který by doplnil stávající řadu výrobků nově přidanou funkční hodnotu tak, aby byly splněny všechny technické aspekty a zachována určitá estetika. ...
 • Detektor bublin v krvi 

  Foltýn, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá různými způsoby očisty krve se zaměřením na hemodialýzu. Popisuje technické řešení dialyzačního monitoru i průtokové schéma krve a dialyzátu. V práci jsou popsána různá ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Mojžíš, Karel
  Bakalářská práce se zabývá základy ultraakustiky. Podává základní informace o Dopplerově jevu. Jsou v ní popsány metody zpracování a vyhodnocení rychlosti a směru toku krve u dopplerovských systémů s modulovanou a nemodulovanou ...
 • Fantomy pro oftalmologický ultrazvukový systém 

  Fabík, Vojtěch
  V naší práci jsme se seznámili se zobrazovacími ultrazvukovými systémy a jejich využitím v oftalmologii, zejména s přístrojem Nidek 4000. Byly popsány oftalmologické vyšetřovací metody. Dále jsme pomocí toolboxu Field II ...
 • FEM model ultrazvukového senzoru hladiny oleje 

  Chutný, Pavel
  Diplomová práce ověřuje pomocí numerického modelu fyzikální princip šíření ultrazvuku různými tekutinami. Nejprve je rozebírána problematika ultrazvukových vln. Druhá část teorie se věnuje motorovým olejům. Dále se práce ...
 • Hardware For Ultrasonic Anemometer 

  Veselý, Vladan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The article describes the development of hardware for a low cost ultrasonic anemometer. The core of the device is a STM32F103CBT6 processor, a part of the Maple Mini development platform. In addition to ultrasonic measurement ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku ultrazvukových zobrazovacích systémů 

  Jordánek, Tomáš
  Tato práce se zabývá ultrazvukovými zobrazovacími systémy. Nejdříve je popsáno ultrazvukové vlnění a fyzikální zákony, které s vlněním souvisí. Poté je zde velká kapitola, která se zabývá klinickým využitím. Jsou zde ...
 • Levné zařízení pro neinvazivní detekci průtoku krve 

  Mívalt, Filip
  Měření průtoku krve využitím Dopplerova jevu je hojně využívaná metoda pro posuzování stavu cév. Touto metodou mohou být diagnostikovány patologie jako stenóza, aneurysma, či žilní nedostatečnost. V posledních letech byly ...
 • Metody potlačení strukturního šumu typu spekle 

  Tvarůžek, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá metodami potlačení strukturního šumu typu spekle v ultrazvukových snímcích. Podrobněji je zde popsáno ultrazvukové zobrazení a artefakty, které při tomto zobrazení vznikají. Ultrazvukové ...
 • Měření a analýza toku krve v periferních cévách pomocí Dopplerovských ultrazvukových metod 

  Lepš, Milan
  V dnešní době je Dopplerovská ultrasonografie nezbytnou součástí v lékařství. Díky ní můžeme pozorovat akustické zobrazení tkáně spojené s Dopplerovským měřením parametrů toku krve. Stále se využívá Dopplerovských přístrojů ...
 • Měření rychlosti šíření ultrazvuku 

  Pouč, Petr
  Práce se zabývá metodami měření rychlosti šíření ultrazvuku. Rychlost šíření ultrazvuku byla zjištěna na základě detekce doby letu ultrazvuku od vysílače k přijímači. Byly vyvinuty tři metody pro určení rychlosti šíření ...
 • Měření vlastností oftalmologického ultrazvukového systému 

  Grebíková, Lucie
  Práce se zabývá fyzikálními principy ultrazvuku s následným zaměřením na oftalmologický ultrazvukový systém Nidek Echoscan 4000 a na jeho vlastnosti. Další částí práce je popis vyšetřovacích technik v oftalmologii (A-mód, ...
 • Měření vlastností ultrazvukových měničů pomocí LabView 

  Šikula, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovými měniči, které se využívají v ultrazvukové technice. Cílem práce je seznámení se s vlastnostmi a parametry ultrazvukových měničů. V práci je provedeno měření frekvenční ...
 • Měření výkonu v ultrazvukových polích 

  Škůrek, Pavel
  Tato práce je zaměřena na vývoj senzoru, který umožňuje změřit ultrazvukový výkon pomocí tepelných účinků mechanického vlnění. Je zde popsán princip dvou základních druhů termoakustických snímačů a to jednovrstvého a ...
 • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

  Šumbera, Adam
  Práce se zabývá systémem měření rychlosti a vzdálenosti objektů pomocí ultrazvuku, realizovaném na bázi mikrokontroléru Freescale MC68HC08. Popisuje jednotlivé funkční bloky celého zařízení a jeho fyzickou realizaci. ...
 • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

  Vláčil, Martin
  Práce se zabývá problematikou využití ultrazvuku k měření vzdálenosti a rychlosti těles. Podrobně rozebírá princip takového měření, možná omezení a úskalí. Je v ní prezentován způsob možného řešení a jeho testování v praxi, ...
 • Modelování nelineárních jevů v ultrazvukových polích 

  Kulík, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je modelování nelineárních jevů v ultrazvukových polích. Práce se zabývá aplikací metody konečných diferencí (FDTD) na Westerveltovu rovnici a následnou tvorbou modelu ultrazvukového ...