Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

  Nagyová, Lenka
  Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...
 • Bayesovské a neuronové sítě 

  Hložek, Bohuslav
  Tato práce představuje Bayesovskou neuronovou síť na základě modelu Occamovy břitvy. První část práce shrnuje základní poznatky o neuronových sítích a Bayesovo pravidlo. Je vysvětlen princip Occamova ostří a detaily ...
 • Metody hlubokého učení pro zpracování obrazů 

  Křenek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá metodami hlubokého učení pro rozpoznávání obrazů přes historii po vývoj moderních metod. Hlavní důraz je kladen na konvoluční neuronové sítě a na nich postavené modely určené pro klasifikaci, ...
 • Neuro-fuzzy systémy 

  Dalecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá teorií umělých neuronových sítí, následně jsou popsány fuzzy množiny a vysvětlena fuzzy logika. Na základě neuronových sítí, fuzzy množin a fuzzy logiky je navržen hybridní neuro-fuzzy systém ...
 • Optimalizace řízení aktivního síťového prvku 

  Přecechtěl, Roman
  Práce se zabývá problematikou užití neuronových sítí pro řízení telekomunikačních sítových prvků. Cílem této práce je vytvoření simulačního modelu sítového prvku se spojovacím polem s pamětí, u kterého je optimalizace ...
 • Predikce Pohybu Bezdrátových Uzlů v Mobilních Ad Hoc Sítích (MANET) 

  Makhlouf, Nermin
  Rychlý vývoj v oblasti mobilní informatiky vyústil v nový, alternativní způsob mobilní komunikace, v němž mobilní uzly tvoří samoorganizující se bezdrátovou síť, jíž se říká mobilní síť ad hoc (Mobile Ad hoc Network, MANET). ...
 • Umělá inteligence v průmyslu 4.0 

  Hirsch, Radim
  Cílem této práce je poskytnout přehled aplikací metod umělé inteligence v kontextu průmyslu 4.0. První kapitola je věnována definici konceptu průmyslu 4.0, předchozímu vývoji průmyslu a zařazení vědního oboru umělé inteligence ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Hamerník, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku a následnou aplikaci vybraných metod umělé inteligence na kapitálových trzích - konkrétně se jedná o využití umělých neuronových sítí za účelem predikce hodnoty a určení trendu ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Hasoň, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na umělou inteligenci a její aplikování v oblasti finančních trhů. Pro predikci hodnoty a trendu vybraných kurzů měn jsou použity umělé neuronové sítě. Umělá neuronová síť je vytvořena v ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence na finančních trzích. Konkrétně se jedná o využití umělých neuronových sítí za účelem predikce hodnoty a určení trendu vývoje vybraného ...