Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza nejistot hydrologických a provozních parametrů na vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže 

  Paseka, Stanislav
  Cílem této práce je představit koncept využití metody Monte Carlo k zavedení nejistot do všech vstupních hydrologických a provozních dat potřebných pro návrh a provoz nádrže. Zavedením nejistot do uvažovaných vstupů ...
 • Analýza vybraných zdrojů nejistot u vodohospodářského řešení nádrže 

  Oulehla, Pavel
  Cílem bakalářské práce je odhad nejistoty zásobního objemu vodní nádrže. Vstupní nejistota do řešení je definována nepřesností podkladních výškopisných dat. Pomocí příslušného výškopisného zaměření a její odhadované ...
 • Dynamika soustav těles s neurčitostním modelem vzájemné vazby 

  Svobodová, Miriam
  Tato práce se zabývá vyhodnocením vlivu neurčité tuhosti na výchylky nástroje při zapichování. Vlivem nedostatečné tuhosti jednotlivých částí stroje vzniká při řezném procesu mechanické kmitání, které může poškodit nejen ...
 • Klimatická změna a její vliv na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže 

  Hudec, Martin
  Diplomová práce popisuje aktuální probíhající klimatickou změnu a její dopady na vývoj vodohospodářského řešení zásobního objemu vybraného vodního díla. Vývoj klimatické změny a její ovlivnění vodního díla se prezentuje ...
 • Konfirmace teplotní komory a stanovení nejistot 

  Beníšek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konfirmací teplotních komor, přičemž největší důraz je kladen na stanovení standardní nejistoty měření, a to klasickou metodou (GUM) i metodou Monte Carlo. Součástí je návrh měřicího systému s ...
 • Návrh zařízení pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí 

  Janečka, Jan
  Disertační práce se zabývá hodnocením tepelného stavu prostředí v uzavřených místnostech, ve kterých se nachází člověk. Docílení tepelné pohody souvisí s tepelnou bilancí lidského těla. Člověk při své práci produkuje teplo, ...
 • Nejistoty měření průtoku páry 

  Barabášová, Iveta
  Práce se zabývá analýzou nejistoty měření. Teoretické znalosti prezentované v úvodních kapitolách jsou aplikovány na nepřímé měření průtoku páry pomocí clony. Výpočet průtoku páry je založen na znalosti hodnoty tlakového ...
 • Odhad nejistot měření průtoků ve vybraném vodoměrném profilu 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na odhad nejistot měření ve vybraném vodoměrném profilu toku. Výstupem práce bude zpracovaná teorie o daném problému, výpočet nejistot měření průtoků koryta toku, statistické vyhodnocení ...
 • Primární kalibrace snímačů akustické emise 

  Keprt, Jiří
  Dizertační práce je věnována problematice primární kalibrace snímačů akustické emise (AE). V úvodních kapitolách jsou shrnuty výsledky literárního průzkumu v oblasti AE, snímačů AE a primární kalibrace snímačů AE. Praktická ...
 • S-Parameter Uncertainties in Network Analyzer Measurements with Application to Antenna Patterns 

  Yannopoulou, N.; Zimourtopoulos, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-04)
  An analytical method was developed to estimate uncertainties in full two-port Vector Network Analyzer measurements, using total differentials of S-parameters. System error uncertainties were also estimated from total ...
 • Stanovení nejistoty měření nano-CMM 

  Brlica, Pavel
  Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke ...
 • Stanovení nejistoty měření průměrného měsíčního průtoku na vybraném vodoměrném profilu v povodí řeky Svitavy 

  Paseka, Stanislav
  V současné době se velikosti nejistoty členů řad průměrných měsíčních průtoků v běžné praxi detailněji nezohledňují a není ani znám odhad jejich velikostí. Uvedená skutečnost ve svém důsledku může ovlivnit návrh a řízení ...
 • Stanovení standardní nejistoty měření teploty 

  Beníšek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá stanovováním nejistot přímých i nepřímých měření klasickou metodou (GUM) a pomocí metody Monte Carlo. Specielně se zaměřuje na stanovení nejistoty celého měřicího řetězce při kalibracích snímačů ...
 • The Uncertainty Of Measurement In Lightlaboratory 

  Motyčka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article has task to inform a reader of uncertainties of measurement in laboratory of light. In the first part there are mathematical descriptions of different types of uncertainties, including the methodology for their ...
 • Výpočet nejistot metodou Monte Carlo 

  Kósa, Valentin
  Táto bakalářská práce se zabírá s nepřesnostmi měření. Popisuje různé typy nejistot, způsoby jejich určení a způsoby zápisu. Dále seznamuje čitatele s metodou Monte Carlo a popisuje její způsob aplikace. Dále aplikuje obě ...