Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza suburbanizace v kontextu příměstských vesnic 

  Ferenc, Kryštof
  Předmětem zkoumání této práce jsou suburbánní zóny měst a vesnice v přímé vazbě na velká města. A to jak jejich fyzické urbánní struktury, tak jejich změny a vývoj v čase a procesy, které se na transformaci této struktury ...
 • Architektura a umění 

  Menšík, Daniel
  Galerie často působí sterilně, odtažitě a snobsky. Je třeba přiblížit se lidem, ukázat jim, že i galerie je normální prostředí, kde se člověk může cítit dobře. Skutečně? Sterilnost je jedinečná možnost vytržení. Umožnuje ...
 • Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí 

  Vrba, Petr
  Tématem diplomové práce „Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí“ je vytvořit urbanistický návrh v Brně Zábrdovicích na východním nábřeží řeky Svitavy. Úmyslem je využít potenciál daného území ...
 • Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí 

  Sentebova, Valeriia
  Cílem této diplomové práce je vytvoření projektu revitalizace a oživení nábřeží řeky Svitavy. Projekt vychází z klasické blokové zástavby, která navazuje na okolní ulice. Navrhované řešení projektu vystavěného na nábřeží ...
 • Bydlení+ 

  Buzová, Magdaléna
  TOMKOVO NÁMĚSTÍ + OKRUH Obchvat. Doprava. Auta. Chaos. Bariéra. Ovlivní mimoúrovňová komunikace negativně fungování Tomkova náměstí? Bude velkou bariérou dělící území na několik celků? Koncept urbanismu doplňuje Velký ...
 • DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ 

  Zima, David
  Předmětem této bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie dostavby dvou asanovaných bloků v historickém centru města Jihlava. V řešeném území dochází k prolínání dvou čtvrtí s převažujícími funkcemi - práce ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Peterka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá rehabilitací městského území v těsné blízkosti historického jádra města Brna. Třetinu plochy řešeného území zaujímají areály brownfields. Cílem práce je nalezení jejich nového funkčního ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru 

  Koňariková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na urbanistické principy a zásady užité při plánovaní měst a jejich veřejných prostorů. Práce se zabývá teoriemi významných urbanistů a architektů, se snahou uplatnit jejich principy na město ...
 • Lidé, moc a architektonické ideologie 

  Kristek, Jan (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Text analyzuje a klasifikuje některé současné myšlenkové proudy v architektuře a uvažování o veřejném prostoru a jejich genealogii cirka od 60. let minulého století.
 • Lidé, moc a architektonické ideologie 

  Kristek, Jan
  Tato práce si klade za cíl vytvořit klasifikaci některých současných myšlenkových proudů v architektuře a urbanismu, zejména pak jejich vztah k utváření veřejného prostoru. Obecně zkoumá myšlenkové a ideové pozadí jednotlivých ...
 • Náměstí Míru - dostavba a rekonstrukce veřejného prostoru v Brně 

  Karešová, Kateřina
  Cílem práce je revitalizace veřejného prostoru náměstí Míru na Kraví hoře. Práce se snaží najít další funkční využití tohoto území včetně přebudování v současnosti nevyužívaného bývalého vojenského areálu při ulici Lerchova ...
 • Ponava - sportovně komerční areál - fotbalový stadion 

  Černý, Luděk
  Cilem diplomoveho projektu je vytvorit jasnou urbanistickou koncepci brnenske casti Ponava. Prioritou je zachovani a znovuoziveni prostoru jako arealu pro sport a rekreaci, coz vychazi z historicke tradice a genius loci ...
 • Ponava – potenciál rozvoje území 

  Srpková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá fenoménem brownfields, které jsou dnes součástí všech postindustriálních měst. Na území Brno - Ponava představuje DOČASNÉ VYUŽITÍ, jako jeden z mnoha možných strategických přístupů, jak se dá s ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Malůšek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá urbanistickým konceptem a následně konkrétním architektonickým řešením v současnosti chátrajícího brownfieldu v Brně – Zábrdovicích, mezi ulicí Cejl a pravým břehem řeky Svitavy. Práce sestává z ...
 • Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí 

  Pavlovská, Ema
  Diplomová práce navazuje před-diplomní projekt „Římské náměstí“ ze zimního semestru 2017/2018. Obsahem práce byla analýza stávajícího stavu náměstí a se stanovením podmínek dalšího využití území. Práce se neomezila pouze ...
 • Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí 

  Musálek, Filip
  Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem ...
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Pokorná Neveselá, Eliška
  Zadání diplomové práce řeší dostavbu městské struktury v Brně v lokalitě ohraničené ulicemi Cejl, Koliště, Křenová a Vlhká. Tato lokalita je velice blízko historickému jádru města, ale až za původními hradbami. Tato lokalita ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Nesvadba, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem městského, otevřeného bloku a návrh radnice pro Brno – Střed. Řešené území se nachází na nároží ulice Hybešova a Nové Sady. V současné době je v území několik drobných staveb a zpevněné ...
 • Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory 

  Svobodová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na seznámení se s urbanistickými principy a zásadami pro budování měst. Rozebíranými tématy jsou funkčnost prostorového návrhu, smyslové vnímání, jež se pojí k danému prostoru, ubanistické ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Nunvářová, Marie
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení možností nového využití území mezi jižní částí sídliště Kamechy a severní částí Žebětína. Území je rozděleno výrazným terénním zlomem a korytem potoka Vrbovec na severní a jižní část. ...