Now showing items 1-20 of 23

 • Hodnocení finanční situace a efektivnosti vybraných stavebních podniků 

  Hutkay, Tomáš
  Diplomová práce řeší hodnocení výkonnosti vybraných stavebních podniků v letech 2010 až 2014. Zaměřuje se na zhodnocení finanční situace a srovnání vývoje těchto stavebních podniků. Nástrojem pro zhodnocení výkonnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pandulová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení finančního zdraví cestovní kanceláře ABC s. r. o. v letech 2008 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních pojmů a metodických ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Smržová, Gabriela
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti, která podniká v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Výkonnost je hodnocena zejména prostřednictvím finanční analýzy a ekonomické přidané hodnoty. ...
 • Hodnocení výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Polach, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí klasických, moderních a statistických metod a následnou formulací vlastních návrhů a jejich přínosů na zlepšení výkonnosti podniku. Na základě ...
 • Hodnocení výkonnosti podnikatelského subjektu pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Maňásková, Lucie
  Diplomová práce na téma „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“ je zaměřena na zhodnocení finanční efektivnosti hospodaření vybraného podniku na základě klasických a moderních metod finanční analýzy. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šebestová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti a finančního zdraví společnosti Avanta Systeme v letech 2006-2010. Na základě provedení finanční a strategické analýzy a porovnání jejich výsledků s dvěma konkurenčními ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Měcháčková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení výkonnosti a finančního zdraví společnosti REDA, a. s. v letech 2006-2010. V praktické části práce je provedena analýza hospodaření společnosti a finanční analýza a porovnání výsledků ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Černá, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pavliska, Petr
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti společnosti vybrané společnosti. Uvedené hodnocení výkonnosti se zaměřuje na model START. V úvodní části se autor zabývá popisem modelu hodnocení výkonnosti podniku. V analytické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Halasová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické výkonnosti společnosti MSO Trade a.s. během let 2010 – 2014. Na základě provedené finanční a strategické analýzy jsou z porovnaných výsledků se dvěma konkurenty a oborovými ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pernicová, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Koběrská, Simona
  Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení podnikové výkonnosti s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část představuje systém měření výkonnosti a teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím EFQM Excelence Model 

  Matoušek, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti obchodní korporace PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Hodnocení je prováděno prostřednictvím Modelu START, vycházejícího z EFQM Modelu Excelence. Teoretická část práce je zaměřena ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku využitím Balanced Scorecard 

  Furchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku s využitím konceptu Balanced Scorecard. Teoretická část popisuje metodu Balanced Scorecard a další analýzy potřebné k měření výkonnosti. Další část práce hodnotí ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Nováková, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. s využitím EFQM Excelence Model. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje nejvíce používané přístupy k měření ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím moderních ukazatelů 

  Blažková, Hana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku XZ, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2012 – 2016 pomocí základních finančních metod a moderní metody ekonomické přidané hodnoty
 • Hodnocení výkonnosti stavební firmy 

  Zwienerová, Petra
  Cílem diplomové práce je hodnocení výkonnosti firmy OK mont-STM, spol. s r.o., která se zabývá především výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Na základě provedené finanční analýzy jsou doporučeny návrhy pro zlepšení ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Jasanská, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na měření výkonnosti podniku. Specifikuje, co je finanční analýza a ekonomická přidaná hodnota a srovnává teoretické poznatky o tématu se skutečností. Práce hodnotí výkonnost podniku a obsahuje ...
 • Posouzení finančních ukazatelů společnosti Livi Dubňany pomocí časových řad 

  Kozák, Petr
  Tato bakalářská práci se bude zabývat vybranými ekonomickými ukazateli firmy LIVI, spol. s r.o. a následnou aplikací statistických metod na tyto ukazatele za účelem predikce. Práce se sestává ze čtyř hlavních částí. Vymezení ...
 • Posouzení výkonnosti firmy ČSAD Kyjov Logistics a.s. 

  Skácel, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku ČSAD Kyjov Logistics a.s. Teoretická část vysvětluje teoretická východiska finanční analýzy, regresní analýzy, problematiku časových řad, korelační analýzy ...