Now showing items 1-14 of 14

 • Algoritmus automatického výběru vhodného typu zařízení z databáze výměníků tepla 

  Havlů, Michal
  Diplomová práce se zabývá tvorbou výběrového algoritmu databáze výměníků tepla určených pro výběr vhodného typu výměníku pro danou aplikaci a sestavením tabulek priorit popisujících vhodnost jejich použití. Daná databáze ...
 • Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla 

  Navrátil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru. Na konkrétním průmyslovém případu předčištění procesního odplynu ve spalovně plynných odpadů je ...
 • Konstrukční úprava výměníku tepla pro výrobu páry 

  Prášek, Radovan
  Tato práce je zaměřena na řešení problematiky výměníků tepla. Je rozdělena do dvou částí, rešeršní a konstrukční. První část je věnována různým konstrukcím zařízení pro výměnu tepla, základnímu rozdělení a přehledu typů ...
 • Návrh úpravy výměníku tepla pro výrobu páry 

  Pačíska, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou zařízení na výměnu tepla, v němž se jedna pracovní látka podrobuje dvoufázovému režimu toku. Dané zařízení je určené ke generaci páry. Účelem řešení předložené diplomové práce je ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Loukota, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro předehřev vratné vody do kotle. Práce obsahuje popis, rozdělení a požadavky trubkových výměníků tepla, stechiometrické výpočty, návrh geometrických ...
 • Návrh výměníků tepla pro vysokoteplotní aplikace 

  Jonák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tepelně-hydraulickým návrhem a kontrolou výměníků tepla pomocí specializovaného komerčního softwaru HTRI. Řešené výměníky tepla jsou určeny pro konkrétní vysokoteplotní aplikace, kde horkou ...
 • Pevnostní výpočet výměníku tepla 

  Chrást, Ondřej
  Hlavní náplní diplomové práce je pevnostní výpočet výměníku tepla dle ASME Code. V úvodu je vypracován přehled řešené problematiky návrhu těchto zařízení. V praktické části je proveden pevnostní výpočet hlavních částí ...
 • Posuzování významnosti procesních a energetických zařízení 

  Horsák, Jan
  Předložená závěrečná práce se zabývá popisem a aplikací metodiky určování návrhových rezerv u procesních a energetických zařízení na základě vyhodnocování jejich významnosti pro provoz. Předmětná metodika je teoreticky ...
 • Realizace zemních výměníků v podmínkách ČR 

  Macenauerová, Tereza
  Tato práce mapuje realizace zemních výměníků tepla pro vzduchotechnické systémy budov na území České republiky, především pak v oblasti jižní Moravy. Cílem bylo shromáždit základní informace o konkrétních zařízeních – jako ...
 • Současná produkce tepelných výměníků v ČR 

  Dvořák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je sestavit přehled výrobců výměníků tepla, kteří se vyskytují na českém trhu. V teoretické části práce je uvedeno rozdělení tepelných výměníků podle několika základních kritérií (např. charakter ...
 • Tepelně-hydraulický a pevnostní výpočet výměníku tepla 

  Fiala, Petr
  Hlavním předmětem práce je napěťová analýza určitých částí trubkového výměníku tepla použitím MKP. Každá část je posouzena dvěma odlišnými výpočtovými způsoby. Způsobem na základě výpočtových hodnot a způsobem blížícího ...
 • Využití nízkoteplotních zdrojů energie pro vzduchotechnické systémy v obytných budovách 

  Adam, Pavel
  Teoretická část řeší tři vzduchotechnické (VZT) systémy. U prvního VZT systému, a to využití teplotního potenciálu zeminy/studniční vody jako zdroj energie pro předehřev příp. ochlazení čerstvého přiváděného vzduchu, je ...
 • Výměník tepla 

  Čípek, Petr
  Výměník tepla je zařízení zprostředkovávající výměnu tepla mezi dvěma proudícími médii. Tato výměna může probíhat periodicky nebo kontinuálně. O výběru daného typu výměníku rozhoduje jeho určení a parametry vstupujících ...
 • Výpočtové postupy příčně obtékaného svazku trubek 

  Housírek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovými metodami výměníku tepla s příčně obtékaným svazkem trubek. První část práce obsahuje souhrn obecně známých základních výpočtových vztahů používaných při výpočtech výměníků tepla ...