Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza využití vodíku v energetice 

  Krček, Martin
  Práce se zabývá využitím vodíku pro výrobu elektrické energie. Jsou zde zmapovány metody výroby vodíku, skladování, transport a jeho využití jako paliva do palivových článků a vodíkových spalovacích turbín. V laboratoři ...
 • Elektrolyzér pro výrobu vodíku 

  Kunovjánek, Miroslav
  Práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku pomocí elektrolýzy v zařízení s názvem Elektrolyzér. Podstatou práce je zajištění co nejvyšší účinnosti tohoto procesu, a to testováním různých materiálů a povrchů elektrod a ...
 • Elektrotechnická výzbroj elektrických dopravních strojních zařízení 

  Václavík, Lukáš
  Jedná se o rešeršní práci zkoumající současné trendy v elektro mobilitě. Zaměřuje se především na různé druhy uspořádání pohonných prvků a zdrojů energie, další část se soustředí na samotné elektromotory a akumulátory, ...
 • Energetická účinnost využití vodíku v dopravě 

  Mikulenka, Karel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou soudobých možností využití vodíku v dopravě. Vodík je vědeckou obcí považován za možnou odpověď na stále se zvyšující emise z dopravy a jejich negativní dopad na životní prostředí. V ...
 • Frakce ropy jako palivo spalovacích motorů 

  Rejnuš, Miroslav
  Práce je zaměřena na mechanismy vzniku ropy, na její složení, technologii zpracování a její využití v oblasti automobilového průmyslu. V první části jsou uvedeny teorie vzniku ropy spolu se složením a popisem procesu samotné ...
 • Kvantifikace vodíku pomocí elektronové spektroskopie 

  Endstrasser, Zdeněk
  Absence vodíku ve fotoelektronovém spektru zůstává jedním z největších omezení rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Hlavním cílem této práce je proto stanovení koncentrace vodíkových atomů ve zkoumaných vzorcích. K ...
 • Model energetického systému s vodíkovou akumulací 

  Vávra, Robert
  Cílem této bakalářské práce, je vytvoření modelu akumulace vodíku v open source programu Open Modelica. Práce obsahuje celkový návrh jednotlivých dílčích částí systému, zdroje výkonu, elektrolyzéru, nádrže, bloku metanizace ...
 • Nízkonapěťový trakční pohon s palivovým článkem 

  Hejkrlík, Jan
  Cílem práce je výzkum a vývoj elektromobilu s palivovými články jako primárními zdroji elektrické energie, které budou řízeny s ohledem na co nejvyšší dojezd a účinnost přeměny vodíku v elektřinu. První část práce je ...
 • Nové typy membrán pro elektrolyzér vodík - kyslík 

  Hýbl, Jiří
  Tato práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku elektrolýzou. Cílem práce bylo proměřit různé typy membrán a vybrat nejlepší pro použití v elektrolyzéru vodík - kyslík. Vlastnosti membrán byly ověřeny v laboratorním elektrolyzéru ...
 • Posouzení dopadů využívání zemního plynu obohaceného vodíkem 

  Galík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tématem vodíku v rámci Evropské a tuzemské energetiky. Jeho využití v plynárenství, teplárenství i elektroenergetice může hrát zásadní roli na cestě k dosažení ambiciózních cílů Evropské Unie ...
 • Pulzní generování vodíku 

  Poláčik, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá elektrolýzou vody so zameraním na pulzovú elektrolýzu. V teoretickej časti venuje pozornosť najprv vodíku, jeho vlastnostiam, využitiu a skladovaniu. Ďalej podáva analýzu rôznych spôsobov generovania ...
 • Sezónní akumulace využívající technologii power-to-gas 

  Zavadil, Jan
  Diplomová práce pojednává o sezonní akumulaci energie do syntetických paliv, jenž je řešena systémem Power to Gas (P2G). Ten umožňuje konverzi elektrické energie v době přebytku, například z obnovitelných zdrojů energie ...
 • Stanovení vlivu příměsi vodíku v zážehovém spalovacího motoru 

  Roušar, Jiří
  Cíl bakalářské práce je porovnání vodíkového spalovacího motoru s konvenčními spalovacími motory, porovnání výhod a nevýhod vodíkového spalovacího motoru. Jsou představeny vlastnosti vodíku a jeho výroba, přeprava a ...
 • Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz 

  Florian, Tibor
  Cílem této bakalářské práce je popsání vodíku, metod výroby, jeho následné použití a srovnání dle vybraných kritérií. Úvodní část je věnována popisu vodíku jako elementu, včetně jeho izotopů. Další pasáž se stručně věnuje ...
 • Ukládání elektrolýzou získaného vodíku do metalhydridového úložiště 

  Hamřík, Lukáš
  V rámci teoretické části je tato práce zaměřena na možnosti výroby vodíku z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, jsou zmíněny jejich výhody a nevýhody. V práci jsou popsány vlastnosti a základní principy několika typů ...
 • Vodík jako alternativní palivo pro spalovací motory 

  Hurník, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je shromáždit a kriticky vyhodnotit vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory používané v dopravní technice. Práce je uvedena důvody pro zavedení alternativních paliv, dále se věnuje ...
 • Vodík jako perspektivní nosič energie 

  Pinkas, Marek
  Vodík se v posledních letech stává nedílnou součástí moderní energetiky. Ačkoliv je ve vodíkové energetice ještě hodně nevyřešených překážek a technologických nedostatků, očekává se, že jeho význam v dalších letech ještě ...
 • Vodík: zásobárna energie pro budoucnost 

  Studýnka, Radim
  Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat vodík jako zásobárnu energie, charakterizovat způsoby jeho ukládání, popsat jeho postavení v možném budoucím schématu energetických zdrojů a vyjmenovat energetické zdroje, ...
 • Vodíková energetika 

  Kocman, Lukáš
  Čím dál tím větší uplatnění vodíku v moderní energetice, se stalo motivem pro napsání této práce. Práce je zaměřena na vodíkovou energetiku a jejím cílem bylo zpracovat rešerši technologií získávání vodíku, využití vodíkových ...
 • Vodíková křehkost spojovacích šroubů 

  Vlk, Václav
  Tématem této bakalářské práce je rozbor několika zlomených šroubů, u kterých je podezření na degradaci materiálu následkem působení vodíkové křehkosti. Interpretace porušení a příčiny lomu byla provedena na základě ...