Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza řezných sil při vrtání šroubovitým vrtákem 

  Hon, Pavel
  Teoretická část této práce předkládá základní charakteristiky technologie vrtání, přehled technologií a nástrojů pro vrtání, detailnější popis šroubovitého vrtáku, rozbor sil při vrtání a způsoby namáhání a výpočtu ...
 • Deskripce nástrojových soustav pro obrábění nerotačních součástí 

  Kachyňa, Stanislav
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti nástrojových soustav používaných u obráběcích strojů se zaměřením na výrobu nerotačních součástí, popisuje jednotlivé výrobní metody a používané nástroje. Hlavním cílem bakalářské ...
 • Možnosti výroby otvorů ve stěně trubky 

  Vysloužil, Oldřich
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na možné metody výroby otvorů ve stěně trubky. Jsou zde představeny nejznámější způsoby zhotovování otvorů jako je vrtání, stříhání a frézování. Dále je práce doplněna i o některé z ...
 • Navržení technologie výroby SPD zarážky pro pedály na jízdní kolo 

  Tomek, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a výrobu MTB zarážky (kufru) pro jízdní kola. Model, vymodelovaný v programu Autodesk Inventor, bude sloužit k vytvoření CNC programu v softwaru SolidCAM. Součástí práce je i ...
 • Návrh a testování nového vrtacího nástroje s vnitřními kanálky 

  Havlíková, Hana
  Tento projekt se zabývá optimalizací chladicích kanálků nového vrtáku navrženého společností SECO Tools pro obrábění titanové slitiny Ti-6Al-4V. Cílem tohoto projektu je optimalizovat průměr a polohu chladicích kanálků na ...
 • Návrh technologie součásti "těleso zubového čerpadla" 

  Plevka, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobu výroby tělesa zubového čerpadla strojním obráběním za použití progresivních nástrojů. Vzniklé optimální řešení poslouží jako podklad při výrobě skutečné součásti.
 • Porovnání vrtacích procesů na vzorcích materiálů 

  Furch, Michal
  Již podle názvu můžeme usoudit, že tato rešeršní práce se zabývá porovnáním vrtacích technologii. V úvodu práce jsou shrnuty různé typy nástrojů a strojů k tvorbě vnitřních rotačních děr, další práce část naváže na pojednání ...
 • Technologické možnosti nástroje pro obrábění otvorů velkých průměrů 

  Hapala, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání technologických možností nástrojů pro obrábění otvorů velkých průměrů od společnosti SV Olšovec a konkurenčních společností. V teoretické části jsou popsány metody technologie ...
 • Technologie vrtání 

  Vejtasa, Vladimír
  První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je ...
 • Technologie vrtání ve střediscích údržby malých firem 

  Huňáček, František
  V úvodní části této práce je popsána základní charakteristika technologie vrtání, přehled nástrojů pro vrtání, popis částí a úhlů šroubovitého vrtáku. V další části se práce zabývá popisem různých vrtacích technologií, ...
 • Vrtáky z rychlořezných celí a jejich využití 

  Jaroš, Aleš
  Jak již je patrné z názvu, tato bakalářská práce pojednává o rychlořezných vrtácích a jejich využití v praxi. Postupně je popsána problematika rychlořezných ocelí (jejich rozdělení, chemické složení a tepelné zpracování), ...
 • Vylepšení technologie vrtání příruby pro ponorný elektromotor 

  Veselský, Radim
  Tato bakalářské práce má za cíl seznámení s technologií vrtání, posouzení stávajícího technologického postupu a návrh sdruženého vrtacího nástroje. V první části se bakalářská práce věnuje technologii vrtání, popisu ...
 • Vývoj výkonných vrtacích nástrojů s využitím CAD/CAM a analýzy mechanismu tvorby třísky 

  Madaj, Martin
  Dokument pojednává o návrhu vrtacích nástrojů za pomocí CAD a CAE technologií. Nejprve jsou stručně nastíněny různé postupy tvorby 3D modelů vrtacích nástrojů, zmíněny možnosti měření jejich silového zatížení při vrtání, ...