Now showing items 1-9 of 9

 • Glass fibre reinforced cement based composite: fatigue and fracture parameters 

  Seitl, Stanislav; Keršner, Zbyněk; Bílek, Vlastimil; Knésl, Zdeněk (2009-06-15)
  This paper introduces the basic fracture mechanics parameters of advanced building material - glass fibres reinforced cement based composite and its fracture and fatigue behaviour is investigated. To this aim three-point ...
 • Hodnocení drsnosti povrchu a její vliv na únavovou životnost 

  Dziubek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlivem drsnosti povrchu na únavovou životnost. V bakalářské práci je blíže specifikováno hodnocení povrchu profilovou metodou podle normy ČSN EN ISO 4287. V rámci práce byly zjištěny parametry ...
 • Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v jednoosém tahu 

  Stolář, Jakub
  Bakalářská práce „Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v jednoosém tahu“ se zabývá únavou materiálu a možnostmi odhadu životnosti materiálu pro pulzující zatěžovací cyklus. V první části bakalářské ...
 • Stanovení únavových charakteristik betonu s využitím lomově-mechanických parametrů 

  Šimonová, Hana
  Předmětem disertační práce je problematika stanovení únavových charakteristik vybraných cementových kompozitů. Nejprve se uvádí historie únavy kovů, jsou objasněny některé základní pojmy. Součástí práce je shrnutí dosavadního ...
 • Struktura a únavové vlastnosti vybrané titanové slitiny 

  Prudíková, Alena
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení únavových vlastností titanové slitiny Ti-Al3-V2,5, označované dle ASTM jako Grade 9. Pozornost byla zaměřena na únavové chování slitiny v oblasti vysokocyklové únavy. Pro ...
 • Únavové vlastnosti hliníkové slitiny EN-AW 7020 

  Kuběna, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na únavové vlastnosti tvářené hliníkové slitiny EN-AW 7020. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím hliníkových slitin a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V experimentální ...
 • Únavové vlastnosti konstrukční oceli 11 523 

  Kudelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností oceli 11 523 ve stavu po normalizačním žíhání. Cílem je posouzení struktury materiálu a stanovení statických a únavových charakteristik. V teoretické části ...
 • Únavové vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli 

  Sedlák, Martin
  Závěrečná bakalářská práce ,,Únavové vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli“ se zabývá problematikou zejména únavových a mechanických vlastností chromniklové austenitické oceli ČSN EN X2CrNiMo 18-14-3. Cílem práce je ...
 • Vysokocyklová únava titanové slitiny Ti6Al4V 

  Bártková, Denisa
  Hlavním cílem této diplomové práce je analýza vysokocyklových únavových vlastností titanové slitiny Ti-6Al-4V. V první části teoretické rešerše jsou shrnuty současné poznatky o výrobě, vlastnostech a využití slitin titanu. ...