• Efektivnost investic při výrobě betonu 

  Dörflová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy pomocí statistických metod 

  Mičulka, Jan
  Tato diplomová práce obsahuje hodnocení výkonnosti společnosti Profidebt, s. r. o. s použitím ukazatelů finanční analýzy v období let 2006-2012, dále je provedena SWOT analýza podniku a statistická analýza zjištěných ...
 • Hodnotenie výkonnosti podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku prostredníctvom metódy ekonomickej pridanej hodnoty. Pomocou ukazovateľa EVA a čiastkových ukazovateľov získaných jeho dekompozíciou je vykonaná analýza výkonnosti ...
 • Návrh projektu dalšího rozvoje společnosti MK Doprava 

  Kardoš, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami rozvoja dopravnej spoločnosti MK Doprava. Za použitia strategickej analýzy zhodnocuje jeho aktuálnu pozíciu a navrhuje realizáciu investičného projektu, ktorého ekonomickú efektívnosť ...
 • Návrh tržního ocenění podniku 

  Brdička, Karel
  Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku. Obsahuje shrnutí hlavních teoretických východisek oceňování a popis nejvýznamnějších moderních metod a postupů stanovení tržní, likvidační a účetní hodnoty podniku. ...
 • Ocenění podniku Kornfeil spol. s r.o. 

  Herůfková, Jitka
  Tato práce je zaměřena na aplikaci oceňovacích metod na vybraný podnik Kornfeil spol. s r.o. V práci jsou charakterizovány metody oceňování a popsán postup, jak metody ocenění aplikovat na vybraný podnik. Práce popisuje ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Synková, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku s názvem Kovo HB, s.r.o. Nejprve je vypracována strategická a finanční analýza, jejichž závěry jsou shrnuty do SWOT analýzy. Následuje sestavení finančního plánu ...