Now showing items 1-18 of 18

 • Bilance energeticky využitelných odpadů 

  Rovný, Jan
  Způsob, jakým je nakládáno s odpady je dlouhodobě aktuální a citlivé téma, zejména v souvislosti s energetickým využívání (směsných) komunálních odpadů. I přes velmi variabilní složení a vlastnosti jsou právě komunální ...
 • Hodnocení externalit 

  Maselli, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení externalit, jinak nazývané vedlejší vlivy, kdy je buď přímo, nebo nepřímo působeno na rozhodnutí a chování subjektů v souvislosti se vznikem dodatečných výnosů nebo nákladů těmto ...
 • Komplexní přístup k modelování dopravních nákladů při energetickém využití odpadů 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané diplomové práce je objektivně posoudit a vyhodnotit korektní volbu dopravy s možností odpad slisovat. V závislosti na klíčových parametrech, které ovlivňují konečnou cenu, zvolit ekonomicky ...
 • Komplexní přístup k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů 

  Vlček, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem komplexního přístupu k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá odpadem jako ekologickým a ...
 • Návrh skladby chráněné dílny, včetně materiálového toku odpadů a komponentů 

  Wienerová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení. Popisuje podíly materiálů z vyřazených elektrospotřebičů, které jsou demontovány v chráněné dílně. Část práce věnuji ...
 • Odpadové hospodářství v ČR 

  Janík, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v ČR a způsoby, jak je s těmito odpady nakládáno. Produkce odpadů v dnešní době pevně souvisí s fungováním společnosti. Odpady a veškeré problémy spojené s jejich ...
 • Optimalizace odpadového hospodářství farmaceutické firmy 

  Krystýnová, Hana
  Diplomová práce s názvem Optimalizace odpadového hospodářství farmaceutické firmy se nejprve zabývá základními pojmy, legislativními požadavky pro původce odpadu z hlediska vznikajících odpadů. Následuje analýza hospodaření ...
 • Řízení kvality procesů zpracování biologicky rozložitelných odpadů 

  Krbalová, Maria
  Produkce odpadu a obzvláště pak biologicky rozložitelného odpadu provází lidstvo od počátku jeho existence. Tato práce se zaobírá popisem a dělením dostupných technologií zpracování těchto odpadů, včetně výhod a nevýhod ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Skládky odpadu a jejich nebezpečí z hlediska vytváření skládkového plynu. 

  Klímová, Zdeňka
  Tato práce je zaměřena na skládky odpadů a skládkový plyn, který vzniká rozkladem organických látek. Je zde popsán, komunální odpad, vznik, vlastnosti, praktické využití a nebezpečí skládkového plynu. Na konci teoretické ...
 • Termické využití odpadů 

  Janovský, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou termického využití odpadů. V první části práce jsou popsány jednotlivé možnosti využívání odpadů a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Druhá část práce se zabývá jednotlivými termickými ...
 • Vstupní data pro optimalizaci svozových tras komunálních odpadů 

  Kulich, Marek
  Cieľom práce je popísať systémy zberu separovaných odpadov ako aj monitorovanie zberu, ktoré zahŕňa identifikáciu nádob, senzory aprenos dát. Dáta sú následne sumarizované a analyzované pre vstup do optimalizačného softwaru, ...
 • Využití alternativních surovinových zdrojů ve stavebnictví 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využívání odpadu jako alternativních surovin ve stavebnictví. První část práce se věnuje historickému vývoji odpadového hospodářství, představuje platnou legislativu v České republice ...
 • Využití informačních systémů v oblasti Odpadového hospodářství města 

  Šíma, Kamil
  Předmětem Bakalářské práce je problematika nakládání s odpady ve městě s počtem obyvatel nad 50 000. Zejména způsoby tříděného sběru a následného využití druhotných surovin, které se nacházejí v komunálním odpadu, příklady ...
 • Využití odpadů z potravinářských výrob 

  Šachlová, Žaneta
  Bakalářská práce byla zaměřena na využití odpadů z potravinářských výrob, kde byla popsána problematika druhů odpadů, nakládání s nimi, recyklace odpadů, zpracování vedlejších produktů v potravinářském průmyslu, prevence ...
 • Význam dodávky tepla ze zařízení energetického využití odpadů 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je zaměřena na identifikaci hlavních faktorů, které ovlivňují využitelnost tepelné a elektrické energie vyrobené z odpadu. V rámci práce byla provedena rešeršní studie na téma odpadového hospodářství, energetického ...
 • Způsoby rekultivace tělesa skládky komunálnícho odpadů 

  Liška, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rekultivace tělesa skládky komunálního odpadů. Popisuje jednotlivé kroky a opatření pro její výstavbu a následné provozování.