Now showing items 1-11 of 11

 • Čistírny odpadních vod pro obce s gravitačním přítokem 

  Benešová, Irena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení čistírny odpadních vod s gravitačním přítokem. Práce se zabývá čistírnami odpadních vod v ČR s důrazem na Jihomoravský kraj; zmíněn je např. počet ČOV v ČR a v jednotlivých krajích, ...
 • Dopady klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod 

  Benešová, Irena
  Bakalářská práce se zaměřuje na vliv a důsledky klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod. Práce se zabývá spotřebou vody v ČR i obecně ve světě, přičemž se zohlední dopad na hygienické minimum množství vody na ...
 • Energetická bilance městských čistíren odpadních vod 

  Čížová, Barbora
  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na problematiku spotřeby elektrické energie v kalovém hospodářství na čistírnách odpadních vod rozdělených dle počtu ekvivalentních obyvatel. Cílem praktické části je stanovení ...
 • Energetická náročnost čistíren odpadních vod 

  Čížová, Barbora
  Rešeršní část bakalářské práce se zabývá problematikou týkající se legislativy energetického auditu a zpracováním energetického auditu na čistírnách odpadních vod. Dále je práce zaměřena na posouzení energetické náročnosti, ...
 • Kritéria hodnocení energetické náročnosti čistíren odpadních vod 

  Úterský, Michal
  Úkolem této diplomové práce je návrh kritérií hodnocení energetické náročnosti čistíren odpadních vod. Cílem je vytvoření energetického dotazníku a vyhodnocovacího formuláře, který zatřídí čistírnu odpadních vod do hodnotících ...
 • Množství odpadů z procesu čištění odpadních vod 

  Žíla, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na množství odpadu z čistíren odpadních vod do 2000 ekvivalentních obyvatel s gravitačním přítokem. V první části rešerše jsou vyjmenovány typy jednotlivých čistíren odpadních vod do 2000 ...
 • Návrh pochozích lávek pro čistírnu odpadních vod 

  Denk, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pochozí konstrukce pro obsluhu čistírny odpadních vod ve společnosti Váhala a spol. s.r.o. V první části práce je obecně popsán proces čištění odpadní vody a nejčastěji používané technologie. ...
 • Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod 

  Spurný, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení provozu malé čistírny odpadních vod. V rešeršní části jsou definovány základní návrhové parametry ČOV a vybrané ukazatele znečištění odpadní vody, stejně jako jejich limity dle ...
 • Optimalizace provozu čistíren odpadních vod 

  Singrová, Veronika
  Cílem diplomové práce je posouzení dvou vybraných čistíren odpadních vod a návrh vhodných opatření souvisejících s optimalizací provozu. Čistírny jsou z Jihomoravského a Zlínského kraje a obě spadají do kategorie 2 001 – ...
 • Poruchovost městských čistíren odpadních vod 

  Boryśová, Michaela
  Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují ...
 • Účinnost čistíren odpadních vod 

  Singrová, Veronika
  Cílem této práce je porovnání účinností několika čistíren odpadních vod z Jihomoravského kraje, které spadají do kategorie 500 - 2000 EO. Jsou zpracovány reálné koncentrace základních ukazatelů kvality vody na přítoku i ...