Now showing items 1-15 of 15

 • Chlazení stlačeného vzduchu pro spalovací motor kategorie CDS SEMI-PRO 

  Novozámský, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového systému chlazení stlačeného vzduchu pro přeplňovaný motor použitý v kategorii závodu CDS Semi-Pro. První část práce je zaměřená na analýzu vnějších podmínek ovlivňující návrh ...
 • Mendlovo náměstí 

  Sobolová, Olga
  Hlavní myšlenka byla co nejvíce dostavět stávající Mendlovo náměstí s ohledem na historické podklady tak, aby sloužilo dnešním požadavkům a potřebám a zároveň ctilo typické prvky Starého Brna (brod, náhon, trh).
 • Měření permitivity a ztrátového činitele vody 

  Zimáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody a její rozdělení z hlediska struktury. Dále popisuje základní parametry vody destilované, deionizované a ...
 • Možnosti zneškodnění nebo využití dešťových vod v nově budovaném výrobním areálu 

  Kabátek, Stanislav
  Úkolem této práce je vyřešit nakládání s dešťovou vodou, která bude díky plánované výstavbě výrobní haly v obci Hodějice zachycena na střeše a na zpevněných plochách. Odtok této dešťové vody může zahltit propustek pod ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Mana, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možnosti využití energie vodního toku na výrobu elektrické energie. V první části se zabývá vyhodnocením navrhovaných lokalit. V druhé části se budeme zabývat konkrétní lokalitou, návrhem ...
 • Návrh parního generátoru pro modulární reaktor 

  Černý, Marian
  Obsahem této diplomové práce je návrh parního generátoru pro modulární reaktor. Práce se skládá z rešeršní části, kde jsou popsané vybrané výměníky a parní generátory používané v jaderných zařízeních. Na rešerši navazuje ...
 • Obnovitelné zdroje energie 

  Mašek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Úvodem jsou charakterizované jednotlivé obnovitelné zdroje energie a jejich dnešní využití. V hlavní části práce se podrobněji ...
 • Politika vody 

  Dvořáková, Dana
  Práce má za cíl neotřelým způsobem seznámit diváka s problematikou vody na území České republiky a s její distribucí v rámci krajiny. Její charakter, který se přibližuje dokumentárnímu zpracování, však explicitně nepopisuje ...
 • Stabilizace břehů nádrží 

  Martinát, Lukáš
  Cílem tohoto projektu je návrh předsazených vlnolamů na údolní nádrži Brno, oblasti Osada. Tato opatření mají zamezit dalšímu vymílání zeminy na pobřeží, tedy abrazi. Správný návrh spočívá v určení abrazní terminanty AT, ...
 • Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku 

  Uttendorfský, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o závislosti soucinitele prestupu tepla na míre koncentrace vzduchu ve vode. Hlavní myšlenka vychází z rozpustnosti plynu v kapalinách v závislosti na tlaku, Henryho zákona, z Newtonova zákona ...
 • Stanovení obsahu vody v zemině metodou EIS 

  Šandová, Iva
  Diplomová práce se zabývá měřením obsahu vody v zemině metodou elektrické impedanční spektrometrie. Cílem práce je charakterizovat a stanovit podmínky použitelnosti této metody a měřicí aparatury s přístrojem Z-metr III ...
 • TEMPORARY PARADISES 

  Volfová, Marika
  V závěrečné diplomové práci pracuji s tématy environmentální zodpovědnosti, privilegia mobility, nomádství, hranic a snění o utopických ne/realitách. V site-specific instalaci propojuji zvuk, video, malbu a text.
 • VODA + MĚSTO AQUADOMOS příběh řeky 

  Smirnov, Anton
  Cílem návrhu je vytvořit architektonicky zajímavý a nevšední, ucelený, moderní komplex výzkumné-informacního a návštěvnického centra „VODA MĚSTO AQUADOMOS“. Projekt řeší urbanistickou koncepci komplexu i návrh jednotlivých ...
 • Využití metod fyzikálně-chemické analýzy při studiu intracelulární a extracelulární vody 

  Matejčíková, Eva
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom metód dostupných na fakulte chemickej VUT v Brne, ktoré je možné použiť k stanoveniu fyzikálno - chemických vlastností bunkovej vody. Hlavnou úlohou práce bolo určiť, ktoré z týchto ...
 • Využití metod termické analýzy při studiu chování vody v blízkosti hydrofilních a hydrofobních povrchů 

  Vacek, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium chování vody v blízkosti hydrofilních a hydrofobních povrchů pomocí metod termické analýzy. Na základě literární rešerše byly navrhnuty a realizovány série experimentů. Při ...