Now showing items 1-7 of 7

 • Kalové hospodářství úpraven vod 

  Ševčíková, Ilona
  Bakalářská práce se zabývá kalovým hospodářstvím úpraven vod. Cílem práce je popsat současné možnosti zpracování vodárenských kalů a uvést konkrétní příklady kalového hospodářství na úpravnách vody. Za tímto účelem je práce ...
 • Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody 

  Vašalovská, Petra
  Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. ...
 • Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací 

  Měřínská, Zuzana
  V disertační práci se zabývám úpravou modelových vod s obsahem huminových látek, reziduí léčiv a zákalu koagulací. Pracovalo se s koagulanty síranem železitým a hlinitým, které jsou v praxi běžně používány a s přírodním ...
 • Odstraňování olova i jiných kovů z vody 

  Šopíková, Lucie
  Tato práce je rozdělena na tři části. V první části jsou popsány kovy a polokovy, které se vyskytují ve vodách. Ke každému prvku je přiřazen popis jeho vlastností a jeho chování ve vodě, dále je uveden základní popis jeho ...
 • Odstraňování vybraných kovů z vody 

  Pěkný, Mojmír
  V diplomové práci jsem se zabýval problematikou odstraňování vybraných kovů z vody. Těžké kovy mají za následek zhoršení kvality zdrojů vody a vyvolávají potřebu složitých technologií úpravy vody. Jedná se zejména o rtuť, ...
 • Optimalizace provozních parametrů na úpravně vody Bzenec-Přívoz 

  Sukopová, Martina
  Úpravna vody Bzenec-Přívoz představuje důležitý zdroj pitné vody pro okres Hodonín. Po dlouholetém provozu byla v letech 2008-2010 zrekonstruována s cílem zvýšit efektivitu technologie úpravy vody. Zásadním krokem bylo ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...