Now showing items 1-20 of 39

 • Analýza a prezentace cenových dat vozidel prodávaných po Internetu 

  Kantor, Nikolas
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem analýzy požadavků, návrhu a implementací webové aplikace, která má za úkol primárně poskytnout uživateli možnost vyhledávání nabídek vozů napříč více inzerčními servery s automobily. ...
 • Aplikace pro získávání a zpracování dat z tabulek na webových stránkách 

  Kalus, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje webovou aplikaci zaměřenou na získávání a zpracování datových tabulek vyskytujících se na Internetu. Aplikace poskytuje možnost z libovolné webové adresy v pravidelných intervalech získávat ...
 • Automatická analýza scény v dopravě prostřednictvím zpracování obrazu 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy scény pomocí metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém schopný automaticky detekovat anomálie nacházející se ve video záznamech. Práce se zabývá systémy pro ...
 • Automatická koordinace a řízení procesů na platformě Java 

  Janyš, Martin
  Předmětem diplomové práce je téma odolnosti a stability webových aplikací se zaměřením na platformu Java. Řada existujících informačních systémů postavených nejen nad touto platformou se potýká s problémy, které narušují ...
 • Beermapa.cz - webová služba pro sdílení a poznávání okolích pivnic 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce popisuje tvorbu webové aplikace k projektu Beermapa, který má za úkol zmapovat kvalitní podniky čepující dobré pivo. Projekt je veden jako Startup se snahou o vytvoření fungující firmy. Přidanou hodnotou webové ...
 • Grafický prohlížeč mapy studijních programů a studií na VUT 

  Brettschneider, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací dvou webových aplikací (modulů) pro portál VUT. První z nich je mapa studií studenta, která v přehledné grafické formě zobrazuje všechna dosavadní studia jednotlivých ...
 • Inovativní webová aplikace pro organizaci generických informací 

  Přichystal, Jan
  Práce se zabývá vytvořením obecné, inovativní aplikace pro správu dat, která bude běžet v prostředí webového prohlížeče s úložištěm na vzdáleném serveru. Důraz je kladen na vhodný návrh architektury a implementaci s využitím ...
 • Interaktivní grafická prezentace dat na WWW 

  Škrobánek, Kristián
  Tato bakalářská práce se zabývá interaktivní grafickou reprezentací velkého množství dat,tak aby byl uživateli poskytnut co nejlepší přehled o požadovaných informacích. Po prů-zkumu možností a technologií zabývajících se ...
 • Modul pro sledování milníků pro Kanboard.org 

  Homa, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření vestavěného modulu pro Kanboard.org, který si klade za cíl implementaci časových či finančních milníků do již existujícího pole úkolu a rozvržení práce. V práci je použita metoda ...
 • MOOC - Massive Open Online Course - pro FIT 

  Peška, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje relativně nový trend ve vzdělávání - Massive open online course. Věnuje se jeho celkovému vývoji a zhodnocuje jej. Jsou představeny webové platformy, které tyto kurzy zprostředkovávají. Tyto ...
 • Nástroj pro kvantitativní analýzu a detekci rizik u konfliktu v zákaznických prostředích při vydávání verze 

  Jaroš, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce rizik v konfliktech při vydávání nové verze v zákaznických prostředích. Práce se věnuje znalostním oblastem managementu projektů dle aktuálního standardu PMI, kde jedna ...
 • Návrh softwarové aplikace pro tvorbu automatické nabídky 

  Tesarčík, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem softwarové aplikace pro společnost, jejíž účelem bude zefektivnění nabídkového systému. Práce analyzuje přechozí verzi systému automatické nabídky a následně navrhuje nové konkrétní ...
 • Návrh webové aplikace pro celosvětovou radioamatérskou soutěž 

  Tovaryš, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci webové aplikace na základě požadavků a analýzy současného stavu pomocí technologie PHP a MySQL. Jedná se o specifický systém pro analýzu a prezentaci dat.
 • Návrh webové aplikace pro řízení projektů 

  Glajc, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro řízení softwarových projektů ve firmě Lokola s.r.o. Nejprve je analyzován aktuálně používaný software pro řízení projektů. Poté jsou zjištěny a analyzovány požadavky ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Jambor, David
  Bakalářská práce popisuje návrh informačního systému, jehož hlavní náplní je evidence pracovních a ochranných pomůcek ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o. V práci jsou popsány metody a technologie, které se pro tvorbu ...
 • On-line technický deník 

  Jaroš, Martin
  Práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která slouží jako technický deník motorových vozidel. Aplikace umožňuje registraci běžného nebo firemního uživatele, který může přidat libovolný počet vozidel. U firemního účtu má ...
 • Online nabídkový systém 

  Moltaš, Jaroslav
  Cílem této práce je vytvořit webový informační systém, který umožní firemní evidenci produktů, služeb, zákazníku. Systém umožní přihlášení obchodního zástupce, vytvoření nabídky pro zákazníka, následně umožní evidenci ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému 

  Indra, Jan
  Moje bakalářská práce bude obsahovat odborný popis tvorby webové aplikace, určené plánování rozpisů docházky pracovníků do zaměstnání. Zpracuji teoretická východiska, popis tvorby aplikace, marketingovou strategii prodeje ...
 • Pokročilá webová aplikace elektronického obchodu 

  Kmoščák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou webového elektronického obchodu se sportovními potřebami. Požadavkem bylo implementovat pokročilou webovou aplikaci elektronického obchodu s důrazem na bezpečnost, příjemný vzhled a jednoduchost ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hlaváč, Petr
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního výrobního systému PHARIS a následným návrhem změn pro efektivnější práci s tímto informačním systémem. Diplomová práce je zaměřena na výrobní informační systém (MES). Hlavním ...