Now showing items 1-12 of 12

 • Číslicové zpracování signálů v reálném čase 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá zpracováním signálů v oblasti adaptivní filtrace. Jsou zde nastíněny základní principy adaptivní filtrace a hlavní smysl této práce je vytvořit laboratorní úlohy v prostředí LabView, které se zabývají ...
 • Eliminace zkreslení obrazů duhovky 

  Jalůvková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na eliminaci zkreslení obrazů duhovky. Cílem bylo prostudovat a popsat metody zkreslení obrazu (1D rozmazání, uniformní 2D rozmazání, Gaussovo rozmazání, atmosferické rozmazání a rozmazání ...
 • Metody potlačení šumu pro rozpoznávače řeči 

  Moldříková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro potlačení šumu u rozpoznávačů řeči. V teoretické části jsou proto rozebrány základní pojmy tohoto tématu a také jednotlivé metody pro potlačení šumu. Jedná se o metody spektrálního ...
 • Potlačovač echa 

  Kratochvíl, Pavel
  V komunikačních sítích se při spojení vyskytuje echo, což je odražený signál putující zpět sítí a znesnadňující komunikaci. Problém je možné řešit použitím zařízení omezujících odražený signál - potlačovačů echa. Potlačovače ...
 • Restaurace obrazu rozmazaného vlivem pohybu 

  Rajnoch, Zdeněk
  Cílem této práce je restaurace obrazu poškozeného vlivem pohybu. Je uvažováno pouze rovnoměrné rozmazání po úsečce určité délky otočené o určitý úhel vzhledem k ose x. Jsou zde vysvětleny některé metody pro odhad délky a ...
 • Segmentace signálů EKG na základě jejich kvality 

  Zobačová, Barbora
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro spojitý odhad kvality signálů EKG a následnou segmentací těchto signálů na základě odhadnuté kvality. Teoretická část obsahuje popis funkční anatomie srdce, základy ...
 • Vlnková filtrace elektrokardiogramů 

  Smital, Lukáš
  Tato dizertační práce pojednává o možnostech využití vlnkových transformací pro odstranění širokopásmového svalového rušení v signálech EKG. V práci jsou nejprve rozebrány vlastnosti signálů EKG a především nejčastěji ...
 • Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů 

  Janů, Joshua
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití vlnkové wienerovské filtrace za účelem odstranění svalového rušení z EKG signálů. Součástí práce je realizace filtru v programovacím prostředí MATLAB. Podstatná část práce se ...
 • Využití dekonvoluce v perfuzním zobrazování 

  Líbal, Marek
  Cílem této studie je seznámit se s metodami dekonvoluce a vybrané metody naprogramovat. K simulaci byl použit model homogenní tkáně a model koncentrace kontrastní látky. Na těchto modelech byla ověřena funkčnost Wienerova ...
 • Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice 

  Portyš, Jakub
  Práce je zaměřena na využití vlnkové transformace v diagnostice chorob očního pozadí resp. sítnice. Vlnková transformace umožňuje dekompozici obrazu očního pozadí. S následnou segmentací pomocí prahování to vede k lepší ...
 • Zabezpečení senzorů - ověření pravosti obrazu 

  Juráček, Ivo
  Tato práce pojednává o zabezpečování obrazových senzorů. Cílem bylo nastudovat ověření pravosti dat, které takové senzory produkují. Na základě nastudovaných informací bylo navrženo řešení pro identifikaci digitálních ...
 • Zpracování snímků srdečních buněk 

  Václavek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem číslicového zpracování obrazu v oblasti snímání vzorků srdečních buněk. Cílem práce je seznámení se s metodami snímání obrazů buněk srdce, dále s metodami číslicového zpracování ...