Now showing items 1-5 of 5

 • Objemové materiály na bázi Zn a Mg pro biomedicínské aplikace 

  Ryšťák, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Zn-Mg slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik ...
 • Příprava a vlastnosti porézního zinkového materiálu 

  Ryšťák, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu porézního materiálu ze zinkového prášku lisováním za studena s následným slinováním. Téma práce zahrnuje charakterizaci připraveného materiálů v závislosti na volbě zhutňovacích ...
 • Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku 

  Ptáček, Martin
  Téma této práce je sledování vlivu zinku na hydratační proces v portlandském směsném cementu (konkrétně s příměsí jemně mleté granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotního a fluidního popílku). Jak velké množství zinku ...
 • Vliv zinku přítomného ve vedlejších surovinách na hydrataci a vlastnosti portlandských směsných cementů 

  Kolářová, Iva
  Tématem této práce je sledování vlivu zinku na vlastnosti portlandských směsných cementů. Zinek byl testován ve formě dvou dobře rozpustných solí: Zn(NO3)22 H2O a ZnCl2 a jedné velmi málo rozpustné sloučeniny ZnO. Směsné ...
 • Zinek v potravinových doplňcích 

  Sauchanka, Katsiaryna
  Cílem této bakalářské práce je stanovení zinku ve vybraných druzích potravinových doplňků voltametrickou metodou. V první části práce jsou popsány obecné vlastnosti zinku, jeho výskyt, toxicita a vliv na organismus člověka. ...