Now showing items 1-7 of 7

 • Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů 

  Flídr, Karel
  Tato bakalářská práce se věnuje zesilovačům pro biologické signály. V této práci jsou uvedeny základní elektrodiagnostické metody pro snímání biologických signálů. V práci je popsáno zpracování biologických signálů a druhy ...
 • Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů 

  Flídr, Karel
  Tato bakalářská práce se věnuje zesilovačům pro biologické signály. V této práci jsou uvedeny základní elektrodiagnostické metody pro snímání biologických signálů. V práci je popsáno zpracování biologických signálů a druhy ...
 • Návrh analogového sloupcového ukazatele 

  Janík, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem bateriově napájeného analogového sloupcového ukazatele (bargrafu) pro signalizaci pomalých signálů. Bargraf bude nasazen v mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. ...
 • OCR cíleně znehodnocených textů 

  Peluch, Tibor
  Diplomová práce pojednává o programování grafického uživatelského rozhraní pro operační systém Windows. V krátkosti jsou shrnuty hlavní rysy aplikačního systému Microsoft Foundation Class. V druhá část se zabývá realizací ...
 • Realizace lokalizačního systému pro mobilní robot B2 

  Korytár, Lukáš
  Diplomová práce implementuje lokalizační a navigační rutiny na mobilní robot B2, aby bylo dosaženo autonomního pohybu v prostředí popsaném pouze mapou cest. Ke tvorbě SW byl využit framework ROS. Rešeršní část popisuje ...
 • Spektrální analýza EEG signálu 

  Miklenda, Petr
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu signálu EEG pomocí rychlé Fourierovy transformace. Teoretická část se skládá z popisu EEG signálu, jeho vzniku a zvolené metody pro analýzu signálu. Praktická část představuje ...
 • Zpracování signálů z optovláknových senzorů 

  Sikora, Vojtěch
  První kapitoly práce se zabývají rozdělením optických vláknových senzorů, digitálním zpracováním signálu a je v nich zakomponováno cenové srovnání experimentálních senzorů. Třetí kapitola se zabývá rozborem, popisem a ...