Now showing items 1-19 of 19

 • Ekonomická a strategická analýza Vinařství LAHOFER, a.s a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Křemečková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá celkovou analýzou firmy Vinařství LAHOFER, a.s.. Práce obsahuje analýzy SLEPTE, Porterův pětifaktorový model, fundamentální analýzu, Kralickův Quick test, vybrané ukazatele finanční analýzy a SWOT ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Šálková, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti ENERG-SERVIS a.s. za roky 2006-2008. K tomuto hodnocení byly použity elementární metody technické analýzy. Data pro její zpracování byla čerpána z ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vykydalová, Petra
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. prostřednictvím vybraných nástrojů finanční analýzy. Je rozdělena do čtyř částí – hodnocení současného stavu problematiky, ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Vaněček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tématem benchmarkingu jako součásti strategického řízení podniku v oblasti finanční výkonnosti. Cílem práce je prostřednictvím benchmarkingu zhodnotit relativní finanční výkonnost společnosti MESIT ...
 • Implementace strategie ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s. 

  Horká, Barbora
  Text seznamuje čtenáře s implementací strategie ve firmě. První kapitola (teoretická část) se věnuje obecným poznatkům z oblasti implementace strategie a metodám používaným k její aplikaci v praxi. Tato část by měla sloužit ...
 • Klasická i neklasická řešení venkovních rozvoden 123 kV 

  Petrucha, Lukáš
  Tato diplomová práce ukazuje některé možné provedení venkovních rozvoden o velmi vysokém napětí (vvn), především na hladině 123kV, ať už co se týče samotného osazení klasických venkovních rozvoden přístroji, jako jsou ...
 • Možnosti stanovení ceny objektu pro sport a rekreaci 

  Hrstka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení ceny budovy pro sport a rekreaci pomocí účelových a měrných rozpočtových ukazatelů. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají této problematiky a ...
 • Návrh řídicího systému experimentální sladovny 

  Pochylý, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatického systému řízení provozně experimentální sladovny. První část se věnuje obecnému popisu všech výrobních etap sladování a stručné charakteristice Výzkumného ústavu pivovarnictví ...
 • Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s. 

  Venhoda, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených ...
 • Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s. 

  Venhoda, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených ...
 • Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s. 

  Fábiková, Ľubomíra
  Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoretickej a z praktickej. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami problematiky podnikateľskej etiky. Druhá časť diplomovej práce je analýza súčasného ...
 • Podnikatelský záměr - rozvoj stavební společnosti 

  Tříletá, Kristýna
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude podkladem pro rozvoj společnosti Jemnická Stavba, a.s. Práce je tvořena ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část ...
 • Podnikatelský záměr-rozšíření firmy 

  Kovář, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě podnikatelského plánu spočívajícího v rozšíření společnosti SEEIF Ceramic, a.s. Je tvořena ze tří hlavních částí, z nichž první je teoretická část, která popisuje tvorbu podnikatelského ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Harťanská, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou současné finanční situace v akciové společnosti ZFP Akademie. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupů z účetnictví. Znalost historických dat a správná prognostika budoucího ...
 • Program pro analýzu ekonomických dat užitím matematického modelování v Maple 

  Žigárdy, Martin
  V diplomové práci jsem zkonstruoval obecně využitelný program pro zpracování ekonomických dat formou matematického regresního modelování v systému Maple. Slouží k analýzám závislostí vývojů sledovaných veličin. Vícestupňovou ...
 • SAKO Brno - vyvedení tepelného výkonu do CZT 

  Mazák, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh řešení vývodu tepelného výkonu brněnské spalovny SAKO, a.s. do horkovodu zásobování města teplem. V první řadě je popsána problematika skládkování odpadů společnosti a jejich důsledky ...
 • Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku ŽĎAS, a.s. 

  Jančárová, Miroslava
  Diplomová práca sa zameriava na vplyv inovačných aktivít na zahraničný obchod podniku ŽĎAS, a.s.. Teoretická časť definuje pojmy v oblasti inovácií, výskumu, vývoja a zahraničného obchodu. Praktická časť špecifikuje technické ...
 • Vstup na zahraniční trh společnosti Navertica a.s. 

  Klimo, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vstupu firmy NAVERTICA,a.s. na Jihoafrický trh. Práce obsahuje analýzu společnosti a současné situace na trhu v Jižní Africe. Je aplikována kritická analýza literatury na dané téma ...
 • Zvýšení ročního využití parního práškového kotle K5 ve ŽĎAS, a. s 

  Kubiš, David
  Tato diplomová práce se zabývá vyšším využitím kotle K5 v teplárně ŽĎAS, a.s. v přechodném období, kdy vlivem snížených odběrů dochází k přehřívání zpáteční větve horkovodu a je nutnost přejíždět na jiný kotel. Cílem práce ...