Now showing items 1-16 of 16

 • The Effect of the Wear of Rotor Pins on Grinding Efficiency in a High-speed Disintegrator 

  Dvořák, Karel; Dolák, Dušan; Paloušek, David; Čelko, Ladislav; Jech, David (Kaunas University of Technology, 2018-02-19)
  One of the directions intensively investigated in the field of milling is high-energy milling (HEM). One type of HEM is high-speed grinding in high-speed disintegrators. This type of mill is particularly suitable for the ...
 • Hodnocení povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek 

  Šafář, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku opotřebení povlaků ložisek. Jako experimentální materiál byly použity čtyři druhy povlaků, ISOFLON, Xylan 1010, DLC a PTFE + Niborit 5P. Jedním z cílů je určení koeficientu tření, při ...
 • Klasifikace a hodnocení opotřebení kolejnic 

  Nohel, Rostislav
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na opotřebení kolejnic. V práci se čtenář nejprve seznámí se základními pojmy kolejové dopravy jako je názvosloví kola a kolejnice, adheze, součinitel adheze, kontaktní plocha, skluz, ...
 • Malty s alkalicky aktivovanou matrici 

  Černá, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá alkalicky aktivovanými materiály a surovinami pro jejich výrobu. V teoretické části jsou popsány materiály pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů a jsou zde definovány požadavky na ...
 • Měření opotřebení tlumiče s magnetoreologickou kapalinou 

  Žáček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem měření abrazivity magnetoreologických kapalin a jejich působení na tlumič kmitání. Dle současného poznání se abrazivita magnetoreologických kapalin měří mnoha způsoby. Pro tento test ...
 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2 

  Čuda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je v řešené oblasti způsobena především rozběhovým ...
 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek1 

  Skřečková, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je posouzení současného stavu břehů zatopené štěrkopískovny v Hulíně a návrh vhodné biologické úpravy s vhodným vegetačním doprovodem. Upravovaný úsek se nachází v jižní části nádrže. Břehy jsou ...
 • Návrh stabilizace břehů údolní nádrže Brno 

  Václavovský, Filip
  Cílem předkládané bakalářské práce je návrh stabilizací břehů Brněnské nádrže poškozených abrazí. Jedná se o nejvýrazněji poškozenou oblast Osada nacházející se na levém břehu. Břehová abraze je způsobena kolísáním vodní ...
 • Posouzení stavu břehového území a návrh stabilizace na vybrané údolní nádrži 

  Kroček, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu vybraných úseků břehového území údolních nádrží Vranov a Boskovice. Jako podklad pro zpracování byly obě lokality několikrát navštíveny za účelem provedení měření a pořízení ...
 • Problematika stabilizace břehů vybrané údolní nádrže 

  Skřížala, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu břehového území na údolní nádrži Brno, v oblasti Osada a následně návrhu stabilizace břehu. V rámci osobní návštěvy zájmové oblasti byla provedena fotodokumentace, zaměření a ...
 • Stabilizace břehů nádrží 

  Podola, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je posouzení břehů nádrže Bystřička z hlediska vzniku abraze. Posudek je zaměřen na 2 hlavní body na severovýchodním břehu nádrže nedaleko od přítoku. Jedná se o oblast v blízkosti hotelu ...
 • Tepelně-mechanická degradace povrchů za vysokých teplot 

  Zahradník, Radek
  Tato dizertační práce se zabývá degradačními procesy povrchů oceli při kombinovaném, teplotně- mechanickém namáhání. Je vázána na pracovní válce teplých válcoven, které jsou namáhány právě kombinovaným teplotně-mechanickým ...
 • Vlastnosti povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu 

  Doležalová, Petra
  Diplomová práce na téma Vlastnosti povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu je roz-dělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickým popisem metod nanášení povlaků, rozborem současných používaných povlaků, jejich ...
 • Vliv složení emulzního mikrokoberce na jeho vlastnosti 

  Dostál, Filip
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat problematiku emulzních kalových vrstev/mikrokoberců. V teoretické části jsou popsány rozdíly mezi kalovou vrstvou a mikrokobercem. Složky pro jejich výrobu a provádění pokládky. Dále ...
 • Vývoj betonů odolných vůči abrazi a metod testování 

  Procházka, David
  Tato diplomová práce se zabývá odolností betonu proti působení abraze. Konstrukce dopravních a vodohospodářských staveb jsou nejvíce namáhány působení obrusu pomocí pojezdu dopravních prostředků a proudící vody. Vlivem ...
 • Vývoj nových průmyslových podlah s využitím druhotných surovin 

  Radějová, Lucie
  Práce se zabývá možnostmi využití druhotných surovin při vývoji nových průmyslových podlah. Hlavním úkolem práce je zvolit vhodné druhotné suroviny a navrhnout tak novou hmotu tyto suroviny využívající, při dosažení ...