Now showing items 1-20 of 31

 • Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu 

  Ryšková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá absorpcí amoniaku při havárii chladícího zařízení na zimním stadionu. Je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Teoretická část je zaměřena na způsob chlazení ledové plochy na zimních stadionech. ...
 • Absorpční čištění spalin vznikajících spalováním odpadů 

  Jecha, David
  Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého ...
 • Absorpční oběhy v teplárenství 

  Pleva, Ondřej
  Cílem práce je představit technologii absorpčního tepelného čerpadla v různých variantách provedení. Pro vybrané provedení (jednostupňová jednotka voda-LiBr) je proveden návrh dle zadaných parametrů ve výpočtovém programu ...
 • Alternativní způsoby analýzy strukturálních změn svalové tkáně 

  Kaspar, Pavel
  Tato disertační práce se zabývá tématikou analýzy strukturálních změn ve svalové tkáni a metodikou optického měření. I přesto, že existuje nezanedbatelné množství metod pro detekci konkrétních změn ve svalovině, především ...
 • Analytické metody využívané při sledování kontaminace životního prostředí v souvislosti s těžbou uranových rud 

  Bílek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá zkušebními postupy, které se používají při sledování kontaminace životního prostředí po těžbě uranové rudy v oblasti uranového dolu v Dolní Rožínce. Zabývá se stanovením radioaktivních prvků ...
 • Bioplynové stanice připojené do rozvodů zemního plynu 

  Ondra, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání, zpracování, úpravy, čištění a využití bioplynu. V této práci je provedena rešerše daného tématu, seznámení s postupy řešení různých problémů v tomto oboru. Dále se ...
 • Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá způsoby čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu k dalšímu využití. Úvod je věnován technologiím na úpravu bioplynu a současné situaci nakládání s bioplynem v České republice. Stěžejní kapitolou je ...
 • Disperzní vlivy na vysokorychlostní přenos optickou sítí 

  Filip, Tomáš
  Práce se zabývá principem optického přenosu, jeho přenosovými médii a dále pak výhodami a nevýhodami. V první polovině se zaměří na nežádoucí vlivy působící na přenos signálu v optických sítích, na disperzní vlivy a zejména ...
 • Graphical expression of thermodynamic characteristics of absorption process in ammonia-water system 

  Pospíšil, Jiří; Fortelný, Zdeněk (EDP Sciences, 2011-11-22)
  The adiabatic sorption is very interesting phenomenon that occurs when vapor of refrigerant is in contact with unsaturated liquid absorbent refrigerant mixture and exchange of heat is forbid between the system and an ...
 • Modelování hluku uvnitř počítače pomocí MKP 

  Zapletal, Radek
  Vypracování studie o příčinách hluku u počítačů. Diskuse možnosti snížení vyzařovaného hluku na základě vhodně zvolené polohy zdrojů hluku a vhodně zvoleného umístění tlumících absorpčních vrstev.
 • Modelování izocentricky fokusovaného gama záření 

  Večeřa, Petr
  Práce se zabývá problematikou modelování izocentricky fokusovaného gama záření. Tento princip je využíván v radioterapeutickém zařízení zvaném Leksellův gama nůž pro léčbu nitrolebečních nádorových onemocnění. Vzhledem k ...
 • Modelování šíření hluku uvnitř počítače 

  Nešetřil, Čeněk
  Vypracování studie o příčinách hluku u počítačů. Diskuse možnosti snížení vyzařovaného hluku na základě vhodně zvolené polohy zdrojů hluku a vhodně zvoleného umístění tlumících absorpčních vrstev.
 • Moderní metody mokrého čištění spalin 

  Kubíček, Jan
  Hlavní náplní této diplomové práce je obeznámení se s problematikou čištění spalin ze spaloven odpadů a modernizace experimentálního zařízení zvaného „O-element“ pro odstraňování kyselých složek ze znečištěných spalin, ...
 • Návrh optoelektrického snímače biologických tkání 

  Balík, Zdeněk
  Biologické tkáně jsou opticky nehomogenní a absorpční materiály. Jsou složeny z různých struktur, jako jsou buňky, buněčné organely a různé vláknové struktury. Vlivem těchto struktur dochází k různým interakcím se světlem ...
 • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

  Golubev, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...
 • Optimalizace pasivních metod snižování hluku počítačů pomocí modelování 

  Nešetřil, Čeněk
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku uvnitř osobních počítačů a možnostmi jeho snižování. Pro vytvoření této práce byl použit program Ansys, ve kterém byly provedeny simulace šíření hluku a účinnost protihlukových ...
 • Otestování možností biometrického systému - technologie žil 

  Pandoščák, Michal
  Práce se zaměřuje na problematiku testování biometrické technologie žil. Popisuje základní prvky, které tato technologie používá. Při testování této technologie bylo použito zařízení PalmSecure. Byla provedena měření na ...
 • Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu 

  Dombková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá pevností v ohybu FRC/PFC dentálních bi-materiálů a do jaké míry jsou schopny odolávat hydrolytické degradaci. Vzorky ve tvaru trámečku byly zatěžovány ve tříbodém ohybu. Pevnost a modul ...
 • Použití kapalinových scrubberů při odstraňování plynných polutantů ze vdušin 

  Straka, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na separaci oxidu uhličitého ze směsi plynů. Odstranění plynu je prováděno absorpcí do kapalné fáze. Teoretická část věnuje pozornost popisu přestupu hmoty přes mezifázové rozhraní kapalné a ...
 • Použití scruberů při čištění vzduchu 

  Krištof, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku separace plynných polutantů ze znečištěných směsí plynů do kapaliny pomocí absorpčního zařízení. Teoretická část se zabývá především popisem absorpčního procesu, způsobu vyjadřování ...