Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza bodu zvratu podle kalkulace nákladů a výnosů 

  Skálová, Hana
  Bakalářská práce bude zaměřena na finanční analýzu hospodářského střediska v podniku, ve kterém se provádí výzkum a vývoj v projektech financovaných státními dotacemi. Jedná se o středisko výrobního podniku, ve kterém se ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Bilická, Ivana
  Predmetom bakalárskej práce je finančná analýza firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. za obdobie rokov 2005 – 2011. Úlohou tejto práce je vyhodnotiť ekonomicko-hospodársku činnosť spoločnosti na základe výkazov, navrhnúť prípadné ...
 • Doporučení vhodných zdrojů financování pro další rozvoj podnikatelského subjektu 

  Břečka, Tomáš
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci Kovárny VIVA,a.s. Je v ní využito několika metod finanční analýzy, pomocí jejíž ukazatelů jsem se snažil najít silné a slabé stránky této společnosti. Teoretická část seznamuje ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Frej, Jan
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti v letech 2007 – 2011. Specifikuje metody finanční analýzy a jejich aplikací u vybrané společnosti posuzuje jednotlivé ukazatele a identifikuje ...
 • Finanční plánování stavebního podniku 

  Karlíčková, Eva
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybraného sta-vebního podniku s využitím finanční analýzy a následně stanovením finančního plánu na následující rok. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stavební ...
 • Hodnocení finanční situace a efektivnosti vybraných stavebních podniků 

  Hutkay, Tomáš
  Diplomová práce řeší hodnocení výkonnosti vybraných stavebních podniků v letech 2010 až 2014. Zaměřuje se na zhodnocení finanční situace a srovnání vývoje těchto stavebních podniků. Nástrojem pro zhodnocení výkonnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bobuš, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na posudek, vyhodnocení a zlepšení finanční situace společnosti Neaton s. r. o. V teoretické části jsem popsal a vysvětlil všechny důležité finanční ukazatele a vše důležité kolem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kříbek, Radim
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Alfa Plastik, a.s. v období let 2004 až 2006 za použití informací z účetních výkazů podniku. V první části je vysvětlen pojem finanční analýza a použité metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rysová, Ludmila
  Má diplomová práce je orientována na zpracování celkového hodnocení finanční situace podniku za pomocí metod finanční analýzy. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace akciové ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kristová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KVS EKODIVIZE, a.s. za období let 2006 až 2008 na základě elementárních metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vaško, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví podniku IFE-CR, a.s., za období let 2003 až 2007. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá popsáním teoretických východisek a v druhé části jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pyskatý, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Gumotex, a.s. v období let 2005 - 2008. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. Použitím ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Harbichová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Východočeská plynárenská, a.s. pomocí tradičních i méně známých metod finanční analýzy. Uvádí návrhy na zlepšení finanční situace společnosti na základě ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je provedení finanční analýzy ve společnosti XYZ za období 2011-2015. V teoretické části jsou definovány pojmy spojené s touto analýzou a definice finančních ukazatelů. V analytické části je ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Sklenářová, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace. Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení na zlepšení finanční situace společnosti IMPS a.s., jejíž hlavní činností je prodej brzdových ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Melichárková, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Vizocargo, s.r.o. za užití metod a ukazatelů finanční analýzy. Základní data jsou čerpána z účetních výkazů, tj. z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Fojtíková, Klára
  Cílem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části, zabývající se teorií, jsou popsány metody finanční analýzy, ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Balíček, Radim
  Náplní bakalářské práce je zpracování návrhů na zlepšení finanční situace společnosti GTK, spol. s r.o. pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. V první části budou vymezena a teoreticky rozebrána zvolená ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Bulíčková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace ve vybrané společnosti. Teoretická část práce bude zaměřena na charakteristiku základních pojmů a na představení vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...