Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu 

  Valešová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu ...
 • Nejlepší dostupné prvky pro vodojemy 

  Hrubý, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých prvků vodojemů, jejich porovnáním a popisem jejich vlastností. V první části jsou obsaženy základní informace týkající se návrhu objemu akumulace. Následuje stěžejní ...
 • Vytápění administrativní části výrobní haly 

  Pečenka, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci ...
 • Vytápění penzionu 

  Grigarová, Karolína
  Tato bakalářská práce zpracovává systém vytápění pro penzion. Teoretická část je zpracována na téma zplyňovací kotle. Výpočtová část obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh teplosměnných ploch, dimenzování potrubí a návrh ...
 • Vytápění rodinného domu s využitím tepelného čerpadla 

  Koubková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá využitím tepelného čerpadla (TČ) pro získání energie. Teoretická část obsahuje úvod, historický vývoj TČ, princip funkce, popis jednotlivých komponent, provozní cykly TČ a zdroje nízkopotenciální ...
 • Využívání dešťových vod v hotelu 

  Veselská, Monika
  Bakalářská práce spočívá v návrhu systému využití dešťových vod v hotelu, návrhu akumulační nádrže, dimenzování rozvodu studené pitné a užitkové vody v objektu a vodovodní přípojky.