Now showing items 1-16 of 16

 • Biofeedback a jeho použití 

  Dvořák, Jiří
  Cílem práce je popsat obecné typy biologické zpětné vazby užívané k terapeutické léčbě některých psychosomatických nemocí. Popis se následně zaměřuje zejména na nápravu lehkých mozkových dysfunkcí pomocí EEG biologické ...
 • Elektronika pro monitorování svalové činnosti 

  Lavička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením zařízení pro snímání svalové činnosti. Je zde uveden obecný úvod do problematiky snímání této činnosti a dále se věnuje postupu při návrhu elektroniky a DPS. V závěrečné ...
 • Klasifikace vzorů pomocí fuzzy neuronových sítí 

  Ollé, Tamás
  Práce popisuje základy principu funkčnosti neuronů a vytvoření umělých neuronových sítí. Je zde důkladně popsána struktura a funkce neuronů a ukázán nejpoužívanější algoritmus pro učení neuronů. Základy fuzzy logiky, včetně ...
 • Klasifikace vzorů pomocí fuzzy neuronových sítí 

  Ollé, Tamás
  Práce popisuje základy principu funkčnosti neuronů a vytvoření umělých neuronových sítí. Je zde důkladně popsána struktura a funkce neuronů a ukázán nejpoužívanější algoritmus pro učení neuronů. Základy fuzzy logiky, včetně ...
 • Měření a zpracování elektrogramů 

  Hanák, Pavel
  Cílem projektu bylo seznámit se s problematikou měření elektrogramů z živé tkáně. Dále bylo cílem prostudování měření elektrogramů optickou metodou a s ním spojené typy rušení. Hlavním cíle práce bylo následné odstranění ...
 • Měření kontrakcí izolovaných srdečních buněk v reálném čase 

  Klabal, Petr
  Diplomová práce se zabývá základním popisem srdečních buněk, mechanismu jejich kontrakce a jevů, které s kontrakcí souvisí. Existují různé typy metod, které lze v dnešní době pro měření kontrakcí a pro hodnocení geometrických ...
 • Modelování dynamiky kalcia v excitabilních i neexcitabilních buňkách 

  Tkáč, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá elektrofyziologickými jevy na molekulární úrovni a úrovni buněk. Cílem je podat základní informace pro pochopení jednoduchých buněčných modelů. Práce také pojednává o principech modelování ...
 • Nové přístupy pro optická měření elektrické aktivity myokardu 

  Švrček, Martin
  Tato disertační práce se zabývá novými přístupy pro optické mapování elektrické aktivity na povrchu myokardu. V práci je popsán princip optického mapování, stejně jako současný stav dané problematiky ve světě. Součástí je ...
 • Optická detekce elektrogramů 

  Hanák, Pavel
  Cílem práce bylo seznámit se s problematikou měření elektrogramů s využitím napěťově citlivých barviv. Dále bylo cílem prostudovat problematiku optických senzorů vhodných pro detekci signálu a s tím spojené rušení. Hlavním ...
 • Optická metoda měření kontrakce izolované srdeční buňky 

  Kopečný, Josef
  V této diplomové práci se nejprve zaměříme na popis buňky jak z hlediska stavby, tak z hlediska elektrických a chemických dějů. Zaměříme se na děje, které způsobují kontrakci a na procesy na buněčné membráně. Rozebereme i ...
 • Optické měření elektromechanických projevů srdečních buněk 

  Čmiel, Vratislav
  Disertační práce se zabývá aplikací optických metod měření s využitím technik optické mikroskopie a fluorescenční mikroskopie při měření elektromechanických projevů izolovaných srdečních buněk a shluků diferencovaných ...
 • Praktické postupy v elektromyografii 

  Svobodová, Eva
  Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na prvky svalové a nervové struktury a na šíření vzruchu (signálu) mezi nimi. Další část se zabývá elektromyografií jako vyšetřovací metodou, která je využívána v lékařské ...
 • Přenosný monitor EKG 

  Vepřková, Hana
  První dvě kapitoly práce jsou věnovány rozboru teoretické části problematiky týkající se přenosného EKG monitoru. Tyto kapitoly si kladou za cíl podrobněji seznámit čtenáře s danou problematikou pro následné snazší pochopení ...
 • Řízení robotické ruky myopotenciály 

  Jablonská, Dominika
  Práce se zaobírá s měřením myopoteciálů a jejich využití při ovládání robotického ramene. Nejprve je teoreticky rozebrán elektromyografický signál, jeho snímání a následné zpracování. Je také popsáno rameno, které bude k ...
 • Vektorkardiografie pro dlouhodobé záznamy 

  Sedlář, Martin
  Tato práce se zabývá anatomií a elektrofyziologií srdce. Popisuje strukturu srdeční svaloviny, mechanismus kontrakce myokardu, srdeční činnost, vznik a záznam elektrických projevů srdce – elektrokardiogram (EKG) a ...
 • Zpracování biosignálů - shluková analýza 

  Příhodová, Petra
  Tato práce se zabývá problematikou shlukové analýzy a možnostmi jejího využítí při klasifikace biosignálů. V první části práce je popsán princip shlukové analýzy, způsoby výpočtu vzdáleností mezi objekty a základní postup ...