Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza typů plniva na vlastnosti dřevoplastového kompozitu 

  Blaha, Lukáš
  Dřevoplastový kompozit (WPC) je materiál, který spojuje dřevní hmotu a termoplastovou matrici. Jako plnivo bude použita dřevitá moučka a jako termoplastová matrice bude použit primární nebo recyklovaný polypropylen. WPC ...
 • Effect Of Organic Additives On Electrochemi-Cal Processes Influencing Zinc-Air Battery Parameters 

  Smejkal, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020)
  This work is focused on the study of influence of selected organic additives on the properties and morphology of zinc deposit on the negative electrode when used in zinc-air accumulators. The deposition was made on the tin ...
 • Homogenita aditiv v nanovláknech 

  Linha, Vojtěch
  Cílem této práce bylo shrnout základní možnosti zvlákňování polymerů a inkorporace aditiv. V teoretické části jsou popsány možnosti výroby nanovláken pomocí přístroje 4SPIN® společně s jednotlivými elektrodami pro zvlákňování. ...
 • Kombinovaný vliv skelných vláken a uhlíku jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru 

  Bouška, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na olověný akumulátor pracující v režimu částečného nabití (PSoC) pro hybridní elektrická vozidla (HEV). Rozebrána jsou témata jako zdroje elektrického proudu, hybridní vozidla nebo princip ...
 • Mazání vznětových a zážehových motorů 

  Krejčí, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání vznětových a zážehových motorů, maziv a vymezením trendů. V první části naleznete obecné pojednání o principu vnitřního spalování, konstrukci ...
 • Maziva v moderních pohonných jednotkách 

  Čech, Martin
  Předložená práce obsahuje souhrn informací o mazivech používaných v moderních pohonných jednotkách. Zabývá se motorovými oleji, jejich klasifikací, a to jak viskozitní, tak výkonovou. Součástí práce jsou také speciální ...
 • Mikroskopická pozorování struktur aktivní hmoty záporné elektrody olověného akumulátoru 

  Zimáková, Jana
  Disertační práce se zabývá studiem vlivu aditiv na vlastnosti záporné elektrody olověného akumulátoru. Práce se zaměřuje na zkoumání rozhraní aditivum/základní materiál pro zápornou elektrodu (tzv. aktivní hmota) pomocí ...
 • Nestmelené podkladní vrstvy 

  Simkovič, Lukáš
  Bakalářská práce provádí porovnání vhodnosti využití nestmelených podkladních vrstev z materiálu se zrny dvou velikostí. Práce hodnotí vlastnosti směsí a ekonomickou výhodnost.
 • Oleje spalovacích motorů 

  Dzurenda, Ján
  Bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání spalovacích motorů, tj. systémy mazání, a oleji spalovacích motorů. V úvodu je práce zaměřena na problematiku mazacích systémů, jejich dělení ...
 • Organic Additives Controlling Zinc Deposition From Alkaline Solutions 

  Smejkal, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work is focused on the study of the effect of selected additives on zinc deposition in alkaline electrolyte for the purpose of using the additives in zinc based battery. Deposition was performed on tinplate in 6 mol/dm3 ...
 • Ověření kvality povrchové vrstvy betonu pomocí odtrhové zkoušky 

  Fujačková, Hedvika
  Teoretická časť tejto bakalárskej práce definuje základné vlastnosti, delenie a použitie jednotlivých zložiek betónu a zaoberá sa vlastnosťami čerstvého a zatvrdnutého betónu, hlavne pevnosťou v ťahu. Ďalej sa venuje ...
 • Přehled průmyslových olejů 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu práce je popsána výroba základových olejů a jejich členění. V další části práce jsou popsány základní vlastnosti, podle kterých se dají oleje posuzovat. Stručně je zmíněn výčet nejčastějších aditiv, která upravují ...
 • Příprava čístírenských kalů pro proces pyrolýzy 

  Ševčík, Jan
  Koncepce kalového hospodářství na úrovni kalových koncovek čistíren odpadních vod (dále ČOV) na národní, kontinentální, či světové úrovni vyžaduje v zájmu trvale udržitelného rozvoje zásadní zdokonalení. Produkce čistírenských ...
 • Sledování kvality pšenice pro potravinářské účely. 

  Slavíčková, Radka
  Cílem této bakalářské práce bylo sledovat kvalitu pšenice obecné (Triticum aestivum), dovážené do laboratoře společnosti MORAGRO ihned po sklizni osmi různými dodavateli, a zhodnotit hlavní jakostní parametry rozhodující ...
 • Stanovení aditiv ve vícesložkovém systému pro elektrospinnig 

  Gajdová, Barbora
  Tato bakalářská práce pojednává o výrobě nanovláken ze směsi polymerů, popisuje metody přípravy a výroby nanovláken pomocí přístroje 4SPIN®. Experimentální část se zabývá inkorporací aditiv do zvlákněné vrstvy. Byla použita ...
 • Studium chování detonovaného nanodiamantu dispergovaného v mazivech 

  Dočekal, Martin
  V současnosti se hledají a testují nové typy pevných přísad, kterými by bylo možné vytvořit mazací prostředek s minimálním třením, tepelně odolný, s částicemi dobře dispergovanými v olejích, sedimentačně stabilní, podporující ...
 • Technologie recyklace odpadního polylaktidu pro 3D tisk 

  Kecíková, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá recykláciou odpadového polylaktidu z výrobného procesu a jeho následným využitím v 3D tlači. Aby sa optimalizoval recyklačný proces kyseliny polymliečnej, bola recyklovaná s prídavkom rôznych ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Skácel, Jan
  Práce shrnuje základní body nutné pro prvotní vhled do technologií zpracování plastů. Je proveden důkladný rozbor na makromolekulární úrovni, vypracován přehled technologií a polymery a aditiva jsou jednoznačně rozčleněny ...
 • Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Šebesta, Petr
  Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce ...
 • Vliv organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry akumulátorů Zinek-vzduch 

  Smejkal, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu vybraných organických aditiv na vlastnosti a morfologii zinkového depozitu na záporné elektrodě při použití u akumulátorů zinek-vzduch. Organická aditiva byla vybrána na základě ...