Now showing items 1-19 of 19

 • Homogenita aditiv v nanovláknech 

  Linha, Vojtěch
  Cílem této práce bylo shrnout základní možnosti zvlákňování polymerů a inkorporace aditiv. V teoretické části jsou popsány možnosti výroby nanovláken pomocí přístroje 4SPIN® společně s jednotlivými elektrodami pro zvlákňování. ...
 • Kombinovaný vliv skelných vláken a uhlíku jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru 

  Bouška, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na olověný akumulátor pracující v režimu částečného nabití (PSoC) pro hybridní elektrická vozidla (HEV). Rozebrána jsou témata jako zdroje elektrického proudu, hybridní vozidla nebo princip ...
 • Mazání vznětových a zážehových motorů 

  Krejčí, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání vznětových a zážehových motorů, maziv a vymezením trendů. V první části naleznete obecné pojednání o principu vnitřního spalování, konstrukci ...
 • Maziva v moderních pohonných jednotkách 

  Čech, Martin
  Předložená práce obsahuje souhrn informací o mazivech používaných v moderních pohonných jednotkách. Zabývá se motorovými oleji, jejich klasifikací, a to jak viskozitní, tak výkonovou. Součástí práce jsou také speciální ...
 • Mikroskopická pozorování struktur aktivní hmoty záporné elektrody olověného akumulátoru 

  Zimáková, Jana
  Disertační práce se zabývá studiem vlivu aditiv na vlastnosti záporné elektrody olověného akumulátoru. Práce se zaměřuje na zkoumání rozhraní aditivum/základní materiál pro zápornou elektrodu (tzv. aktivní hmota) pomocí ...
 • Oleje spalovacích motorů 

  Dzurenda, Ján
  Bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání spalovacích motorů, tj. systémy mazání, a oleji spalovacích motorů. V úvodu je práce zaměřena na problematiku mazacích systémů, jejich dělení ...
 • Přehled průmyslových olejů 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu práce je popsána výroba základových olejů a jejich členění. V další části práce jsou popsány základní vlastnosti, podle kterých se dají oleje posuzovat. Stručně je zmíněn výčet nejčastějších aditiv, která upravují ...
 • Příprava a aplikace nanovláken a nanočástic na bázi PHA 

  Linha, Vojtěch
  Cílem této práce bylo popsat možnosti přípravy a výroby nanovláken a jejich možné využitelnosti v praxi. V teoretické části jsou shrnuty principy hlavních metod výroby nanovláken a popsány materiály použité v experimentální ...
 • Příprava čístírenských kalů pro proces pyrolýzy 

  Ševčík, Jan
  Koncepce kalového hospodářství na úrovni kalových koncovek čistíren odpadních vod (dále ČOV) na národní, kontinentální, či světové úrovni vyžaduje v zájmu trvale udržitelného rozvoje zásadní zdokonalení. Produkce čistírenských ...
 • Stanovení aditiv ve vícesložkovém systému pro elektrospinnig 

  Gajdová, Barbora
  Tato bakalářská práce pojednává o výrobě nanovláken ze směsi polymerů, popisuje metody přípravy a výroby nanovláken pomocí přístroje 4SPIN®. Experimentální část se zabývá inkorporací aditiv do zvlákněné vrstvy. Byla použita ...
 • Studium chování detonovaného nanodiamantu dispergovaného v mazivech 

  Dočekal, Martin
  V současnosti se hledají a testují nové typy pevných přísad, kterými by bylo možné vytvořit mazací prostředek s minimálním třením, tepelně odolný, s částicemi dobře dispergovanými v olejích, sedimentačně stabilní, podporující ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Skácel, Jan
  Práce shrnuje základní body nutné pro prvotní vhled do technologií zpracování plastů. Je proveden důkladný rozbor na makromolekulární úrovni, vypracován přehled technologií a polymery a aditiva jsou jednoznačně rozčleněny ...
 • Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Šebesta, Petr
  Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce ...
 • Vliv organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry akumulátorů Zinek-vzduch 

  Smejkal, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu vybraných organických aditiv na vlastnosti a morfologii zinkového depozitu na záporné elektrodě při použití u akumulátorů zinek-vzduch. Organická aditiva byla vybrána na základě ...
 • Vliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknech 

  Grufíková, Jana
  Cílem mé bakalářské práce bylo připravit nanovlákennou vrstvu s obsahem aditiv a kvantitativně stanovit obsah barviva v závislosti na pH. Nanovlákenné vrstvy s aditivy byly připravovány metodou elektrostatického zvlákňování. ...
 • Vliv příměsí elektrolytu na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Dohnal, Martin
  V dnešní době je olověný akumulátor nejrozšířenější v automobilovém průmyslu. Ve kterém slouží jako zdroj energie při startování automobilu. Od nedávna je akumulátor používán nejen při startech, ale i při jízdě v městském ...
 • Vliv skelných vláken na životnost olověných akumulátorů pracujících v režimu hybridních elektrických vozidel 

  Tobolák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů užívaných v hybridních elektrických vozidlech. Tyto akumulátory pracují v režimu částečného nabití, což s sebou přináší problematiku s předčasnou ...
 • Vliv vodivých keramik na životnost olověných akumulátorů 

  Tobolák, Jakub
  Tato práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů používaných v hybridních elektrických vozidlech. Akumulátory v hybridních vozidlech pracují ve specifických podmínkách. Jsou provozovány v režimu částečného ...
 • Zkoumání vlivu aditiv elektrolytu na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Abrle, Ladislav
  Olověný akumulátor slouží jako základní zdroj elektrické energie pro vozidla. Jeho celková životnost je dána nejen parametry určenými při výrobě, ale také zacházením při provozu a údržbou. Tato práce se zabývá vlivem aditiv ...