Now showing items 1-20 of 29

 • Adsorpce kovových iontů na huminových kyselinách 

  Pokorná, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá huminovými kyselinami a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. Huminové kyseliny jsou většinou aromatické polycyklické sloučeniny, které mají na svých postranních řetězcích především ...
 • Adsorpce na aktivním uhlí 

  Vrána, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis adsorpce na aktivním uhlí. Je zde rozdělení aktivního uhlí podle tvaru a použití. Dále pak popis adsorpce z plynné a z kapalné fáze na aktivním uhlí. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující ...
 • Adsorpce toxických kovů z odpadních vod na odpadním materiálu z potravinářského průmyslu 

  Křikala, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je sekundární využití matolin z vinařského průmyslu k odstraňování vybraných těžkých kovů z odpadních vod. V teoretické části je diskutována zejména problematika těžkých kovů včetně způsobů ...
 • Bioplynové stanice připojené do rozvodů zemního plynu 

  Ondra, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání, zpracování, úpravy, čištění a využití bioplynu. V této práci je provedena rešerše daného tématu, seznámení s postupy řešení různých problémů v tomto oboru. Dále se ...
 • Čištění bioplynu pomocí metody PSA (adsorpce za měnícího se tlaku) 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je problematika zušlechťování bioplynu. Jako směs plynů vyprodukovaná během anaerobní digesce, obsahuje energeticky hodnotný metan ale i další látky, které chceme odstranit. Uvedeme motivaci ...
 • Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů 

  Lepcio, Petr
  Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na ...
 • Interakce huminových hydrogelů s měďnatými ionty 

  Lang, David
  Tato diplomová práce se zabývá gely huminových kyselin a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. V této práci byla studována adsorpce měďnatých iontů na připravených gelech. Ty byly připraveny rozpuštěním ...
 • Lignitic humic acids as environmental friendly adsorbent for heavy metals 

  Klučáková, Martina; Pavlíková, Marcela (Hindawi, 2017-03-05)
  Huminové kyseliny jako součást humusu se účastní transportu prospěšných i škodlivých druhů látek v přírodě. Díky jejich struktuře a vlastnostem mohou interagovat s kovovými ionty a tvořit s nimi relativně stabilní komplexy. ...
 • Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí 

  Lahodný, David
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných typů aktivního uhlí na odstraňování pesticidních látek z pitné vody. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na pesticidy a aktivní ...
 • Optimalizace adsorpce kyseliny ferulové na různých typech adsorbentů 

  Bariyeva, Aizat
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizačními procesy adsorpce kyseliny ferulové na různých typech sorbentů. Konkrétně se jedná o sorbenty heterogenního charakteru – aktivní uhlí a makroporézní polymerní sorbenty Amberlyst ...
 • Problematika fenolů ve vodách 

  Tylichová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů ve vodách. Teoretická část shrnuje informace o vlastnostech fenolů, jejich použití, výskytu v životním prostředí a účincích na lidské zdraví. Jsou popsány metody pro stanovení ...
 • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

  Židek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...
 • Reaktivita modifikovaných huminových gelů 

  Lang, David
  Tato bakalářská práce se zabývá gely huminových kyselin a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. V této práci byla studována adsorpce měďnatých iontů na huminových gelech. Ty byly připraveny rozpuštěním ...
 • Sledování účinnosti odstraňování léčiva z vody vybranými adsorbenty 

  Moravčíková, Světlana
  Tato diplomová práce se zabývá účinností odstraňování léčiv z pitné vody vybranými adsorpčními materiály. V první části jsou popsány zdroje léčiv v pitné vodě a možné způsoby kontaminace vod léčivy. Následně jsou zde blíže ...
 • Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstraňování mikropolutantů z pitné vody 

  Kabelíková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá účinnosti vybraných adsorbentů na odstraňování mikropolutantů z pitné vody. V první části jsou popsány jednotlivé druhy mikropolutantů a jejich výskyt ve vodách. Dále jsou blíže popsány léčiva ...
 • Sorpce PCP na lignitu 

  Šnédarová, Gabriela
  Byla prostudována sorpční schopnost lignitu jako přírodního sorbentu při aplikaci na vodný roztok pentachlorfenolu. Vodný roztok této látky, nebezpečné pro životní prostředí, byl připraven v různém koncentračním rozpětí ...
 • Sorpční schopnosti huminových kyselin 

  Pokorná, Markéta
  Diplomová práce se zabývá huminovými kyselinami a jejich schopnostmi adsorbovat na svém povrchu kovové ionty. Huminové kyseliny jsou aromatické polycyklické sloučeniny s postranními řetězci, na kterých jsou především ...
 • Stabilita huminových komplexů 

  Vlašicová, Silvie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na huminové kyseliny, jako aktivní složku půdní organické hmoty, a jejich interakce s vybraným léčivem Ibuprofenem. Náplní práce byla nejprve optimalizace metod stanovení léčiva v roztocích ...
 • Studium adsorpce přirozených organických látek na aktivním uhlí při úpravě pitné vody 

  Le Duc, Duy
  V první části práce byly shromážděny informace týkající se adsorpce nespecifického organického znečištění vody (NSOL) na zrnitém aktivním uhlí a pro účely práce byla modifikována metodika laboratorních experimentů, vycházející ...
 • Studium vlivu přísad a příměsí na vlastnosti vysokohodnotných betonů 

  Šiler, Pavel
  Cílem práce bylo vypracování metody pro stanovení obsahu superplastifikátorů (SP) ve vodných roztocích a pomocí této metody následně zjistit adsorpci vybraného SP na vybrané složky používané při výrobě vysokohodnotných ...