Now showing items 1-13 of 13

 • Aerace na čistírnách odpadních vod. 

  Ondráček, Martin
  Práce je zaměřena na problematiku aerace na ČOV. Je zpracován přehled postupů a technologií, zejména s ohledem na nové typy mobilních aeračních zařízení. Výsledky práce jsou aplikovány na konkrétní lokalitě.
 • Dopad netradičních technologií zpracování půdy na kvalitu půdy 

  Suchá, Kateřina
  Zemědělská půda je zpracovávána různými způsoby, které mají vliv na její vlastnosti. Rozeznáváme dva typy technologií zpracování půdy. Těmi jsou konvenční (klasické) zpracování půdy, kdy se používá orba a minimalizační, u ...
 • Energetická optimalizace provozu ČOV 

  Čížová, Veronika
  Snižování spotřeby energie je v dnešní době trendem nejenom v oblasti čistírenství. Při současném zvyšování nároků na kvalitu odtoku z čistíren se energetická optimalizace stává pro provozovatele náročnou výzvou. Tato práce ...
 • Eutrofizace vodních nádrží 

  Kukol, Jan
  Práce se v první části zaměřuje na obecné vysvětlení eutrofizace, její příčiny a následky. Stručně se zmiňuje o možných řešeních eutrofizace a přidává několik příkladů eutrofních nádrží v ČR. V druhé části se podrobně ...
 • Hodnocení kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice 

  Suchá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice a sledováním změn fyzikálních a chemických vlastností půdy v průběhu let. V teoretické části jsou popsány vybrané fyzikální, chemické ...
 • Kontejnerové čistírny odpadních vod do 500 EO 

  Krejsová, Věra
  Úkolem bakalářské práce bylo zpracování přehledu firem zabývajících se výrobou typových kontejnerových čistíren odpadních vod na tuzemském trhu. V první části bakalářské práce je přehled typů čistíren, včetně způsobu ...
 • Měření infiltrace v terénu pomocí MiniDiskového infiltrometru 

  Vláčilíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá měřením infiltrace MiniDiskovou metodou a jejím vyhodnocením, ale i rozborem neporušeného půdního vzorku, pomocí kterého se dá posoudit kvalita půdy. Měření probíhalo ve dnech 30.4.2019, 4.5.2019, ...
 • Ověření trvanlivosti popílkových betonů v prostředí XF 

  Kušiak, Petr
  Popílek je v dnešní době hodně využívány jako příměs do betonu. Tato diplomová práce se zaměřuje na použití popílku, jako aktivní příměsi do betonů pro prostředí XF. Práce má dvě části. V první části jsou shromážděné ...
 • Posouzení vybraných parametrů na biotechnologickou produkci polyhydroxyalkanoátů 

  Eremka, Libor
  Cílem práce je studium mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA). V teoretické části je zpracován stručný přehled produkce PHA pomocí mikroorganismů a transgenních rostlin. Pro laboratorní práci byla využita průmyslově ...
 • Strojně-technologické zařízení dodávky vzduchu 

  Pecháčková, Tereza
  Náplní práce je popis různých verzí stanovování oxygenační kapacity pro rozdílná aerační zařízení. Vysvětlení vzájemného propojení vody a vzduchu v procesu čištění odpadních vod. Praktickou částí je vytvoření databáze ...
 • Vliv agrotechniky na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy 

  Vláčilíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá vlivem agrotechniky na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. V úvodu práce byla zpracována literární rešerše k uvedené problematice, v závěrečné části bylo provedeno vyhodnocení fyzikálních a ...
 • Vliv různých agrotechnologií na fyzikální kvalitu půdy ve vybraných lokalitách v Jihomoravském kraji 

  Bažantová, Adéla
  Zemědělská půda je zpracovávaná různými agrotechnologiemi především pro zajištění správného průběhu půdních procesů, růstu a vývoje rostlin a samozřejmě také zisku. Existují dva typy agrotechnologií, kterými jsou konvenční ...
 • Vybrané hydrofyzikální parametry jako indikátory kvality půdy 

  Schneiderová, Šárka
  Svrchní vrstva zemědělské půdy je vždy důležitá pro správný růst rostlin, vzniká v ní kořenový systém, který odtud čerpá vodu a nacházejí se zde nezbytné živiny ve formě humusu. Kvalitu svrchní vrstvy můžeme posoudit pomocí ...